Бета версія нового сайту АКТИВІВ Управляйте своїми коштами Реструктуризація Іпотеки? Освітній курс Закон «Про систему гарантування вкладів Питання — відповіді

Бета версія
нового сайту Фонду

ГАРАНТУВАННЯ


Детальніше

Виведення


АКТИВІВ


Детальніше

Управляйте своїми коштами

БЕЗПЕЧНО!


Детальніше

НЕ ПЛАТИТЕ ЗА ІПОТЕКОЮ?

Дізнайтеся про умови реструктуризації або перевірте, чи виставлено Ваш кредит на продаж

Детальніше

Закон «Про систему
гарантування вкладів

ФІЗИЧНИХ ОСІБ»


Детальніше

Питання —

відповіді


Детальніше

НОВИНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 травня 2015 року № 348 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 28.05.2015 № 107 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "УПБ", згідно з яким з 29.05.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" (далі - ПАТ "УПБ").код ЄДРПОУ 19019775, код Банку 300205, місцезнаходження: вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, 02660, Україна.

У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд гарантування пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

 

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 30.01.1992 року

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 132 від 18.10.2011 року;

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 132 від 18.10.2011 р.; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 18.10.2011 р. № 132 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПАТ "УПБ";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність, Серія АЕ № 294544, дата видачі ліцензії: 28.10.2014 р.; строк дії ліцензії: з 29.10.2014 р. - необмежений;

4) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, Серія АЕ № 294545, дата видачі ліцензії: 28.10.2014 р.; строк дії ліцензії: з 29.10.2014 р.- необмежений;

5) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, Серія АЕ № 294546, дата видачі ліцензії: 28.10.2014 р.; строк дії ліцензії: з 29.10.2014 р. - необмежений;

6) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Діяльність з управління цінними паперами, Серія АЕ № 294547, дата видачі ліцензії: 28.10.2014 р.; строк дії ліцензії: з 29.10.2014 р. - необмежений;

7) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, Серія АЕ № 263487, дата видачі ліцензії: 01.10.2013; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 - необмежений;

8) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, Серія АЕ № 263488, дата видачі ліцензії: 01.10.2013 р.; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 р. - необмежений;

9) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, Серія АЕ № 263489, дата видачі ліцензії: 01.10.2013 р.; строк дії ліцензії: з 12.10.2013 р. - необмежений.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 29 травня 2015 року наведені нижче.

Балансові дані ПАТ "УПБ" станом на 29/05/2015 р.

(тис. грн.)

Найменування статті

На 29.05.2015

 

1

2

 

АКТИВИ

   

Грошові кошти та їх еквіваленти

18 093

 

Кошти в інших банках, у т. ч.:

213 164

 

в іноземній валюті

213 040

 

резерви під знецінення коштів в інших банках

-857

 

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

1 333 735

 

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

1 268 532

 

в іноземній валюті

63 344

 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

152 132

 

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:

65 203

 

в іноземній валюті

55 545

 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

-65 120

 
 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

230 101

 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

1 829

 
 

Дебіторська заборгованість

57 437

 

Запаси

8 615

 

Основні засоби та нематеріальні активи

4 221

 

Інші активи

30 493

 

 

УСЬОГО АКТИВІВ, У Т. Ч.:

1 696 304

 

в іноземній валюті

1 148 709

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

   

Кошти банків, у т. ч.:

350 229

 

в іноземній валюті

90 522

 

Кошти клієнтів, у т.ч.:

1 182 223

 

кошти юридичних осіб, у т. ч.:

420 947

 

в іноземній валюті

316 438

 

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

36 317

 

в іноземній валюті

2 985

 

кошти фізичних осіб, у т. ч.:

761 277

 

в іноземній валюті

321 009

 

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

112 484

 

в іноземній валюті

50 375

 

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:

2 080

 

в іноземній валюті

-

 

Кошти нерезидентів

10 442

 

Кредиторська заборгованість

88 831

 

Інші зобов’язання

564

 

Субординований борг

-

 

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, У Т. Ч.:

1 634 370

 

в іноземній валюті

1 148 709

 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

   

Статутний капітал

500 000

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-562 189

 

Резервні та інші фонди банку

124 123

 

Усього власного капіталу

61 934

 

Усього зобов’язань та власного капіталу

1 696 304

 

 

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, станом на 28 травня 2015 року за даними звітності складала 650 301 946,18 грн.

 

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку №2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими до 15.06.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.