Бета версія нового сайту АКТИВІВ Управляйте своїми коштами Реструктуризація Іпотеки? Освітній курс Закон «Про систему гарантування вкладів Питання — відповіді

Бета версія
нового сайту Фонду

ГАРАНТУВАННЯ


Детальніше

Виведення


АКТИВІВ


Детальніше

Управляйте своїми коштами

БЕЗПЕЧНО!


Детальніше

НЕ ПЛАТИТЕ ЗА ІПОТЕКОЮ?

Дізнайтеся про умови реструктуризації або перевірте, чи виставлено Ваш кредит на продаж

Детальніше

Закон «Про систему
гарантування вкладів

ФІЗИЧНИХ ОСІБ»


Детальніше

Питання —

відповіді


Детальніше

НОВИНИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК"

На підставі постанови Правління Національного банку України від 12.05.2015 р. № 309/БТ "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРКОМУНБАНК" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 12.05.2015 р. № 96 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "УКРКОМУНБАНК", згідно з яким з 13.05.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ "УКРКОМУНБАНК", код ЄДРПОУ 24191588; МФО 304988; юридична адреса: вул. Шевченка В.В., буд.18А, м. Луганськ; фактичне місце розташування уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію: б-р. Т Шевченка, 33-Б, м. Київ, 01032.

У зв’язку з цим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд гарантування пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку (дані з офіційного сайту банку):

Дата заснування: 10.08.1993 року

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №149 від 02.11.2011 р.;

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 149 від 02.11.2011; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 02.11.2011р. № 149 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПАТ "УКРКОМУНБАНК";

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність, серія АЕ № 185158 від 07.11.2012 р.;

4) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ № 185159 від 07.11.2012 р.;

5) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, серія АЕ № 185160 від 07.11.2012г.;

6) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ №286506 дата видачі 08.10.2013 р., строк дії ліцензії з 12.10.2013 року - необмежений;

7) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління цінними паперами, серія АЕ № 185161 з 09.10.2012р.;

Фінансові дані банку

Показники фінансового стану банку станом на 01 липня 2014 року наведені нижче (дані про активи та зобов’язання неплатоспроможного банку на останню звітну дату подання звітності до Фонду, що передує опублікуванню повідомлення).

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПАТ "УКРКОМУНБАНК"

(тис. грн.)

№ п/п

Назва статті

01.07.2014

1

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЗАЛИШКИ НБУ

17 723 089,73

1.1

Банкноти та монети

14 166 682,50

1.2

Дорожні чеки

0,00

1.3

Банківськи метали

0,00

1.3

Кошти в НБУ

3 556 407,23

2

КАЗНАЧЕЙСЬКІ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ (НБУ)

0,00

3

КОШТИ В ІНШИХ БАНКАХ

3 520 585,98

3.1

Кошти на вимогу в інших банках (НОСТРО)

3 520 585,98

3.8

Резерви під заборгованість інщих банків

-68 575,41

4

ФІЛІЇ

0,00

5

ОПЕРАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ

247 996 508,46

5.1

Кредити, що надані суб’єктам господарювання

181 166 352,21

5.2

Просрочена заборгованість (ЮЛ)

7 757 163,81

5.7

Кредити, що надані фізичним особам

39 229 333,10

5.8

Просрочена заборгованість (ФЛ)

19 843 659,34

5.10

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

-29 391 491,39

6

ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

0,00

7

ІНШІ АКТИВИ

23 321 713,37

8

НАРАХОВАНІ ДОХОДИ

76 781 361,87

9

ДОВГОСТРОКОВІ ВКЛАДЕННЯ

92 864 973,39

9.1

Вкладення в асоційовані та дочірні компанії

0,00

9.2

Нематеріальні активи

194 765,99

9.3

Капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи

10 250 000,00

9.4

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

82 420 207,40

10

ВСЬОГО АКТИВ

432 546 078,49

 

*

 
 

ПАСИВ

 

11

КОШТИ БАНКІВ

47 074 669,20

11.1

Кредити від НБУ

47 074 669,20

12

ФІЛІЇ

0,00

13

КОШТИ КЛІЄНТІВ:

197 078 013,83

13.1

Кошти на вимогу суб’єктів господарської діяльності

47 348 452,26

13.2

Кошти на вимогу фізичних осіб

47 873 866,40

13.3

Кошти бюджету, позабюджетних фондів України та виборчих фондів

10 004,39

13.4

Депозити суб’єктів господарської діяльності

11 695 041,69

13.5

Депозити фізичних осіб

90 150 649,09

14

ЦІННІ ПАПЕРИ ВЛАСНОГО БОРГУ

0,00

16

ІНШІ ПАСИВИ

28 297 141,13

17

СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ

6 000 000,00

18

НАРАХОВАНІ ВИТРАТИ

3 568 251,34

19

КАПІТАЛ:

150 528 002,99

19.1

Статутний капітал

105 800 000,00

19.2

Загальні резерви, емісійні різниці та інші фонди банку

7 943 329,79

19.3

Результат минулих років

13 266,19

19.4

Результати переоцінки

36 765 891,15

19.5

Фінансовий результат поточного року

5 515,86

19

ВСЬОГО ПАСИВ

432 546 078,49

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, станом на 01 липня 2015 року за даними звітності складала 84 998 535,1 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893 (далі - Положення про виведення).

Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку №2 до Положення про виведення.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 25.06.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 9 поверх (тел. 333-35-68).

Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

"відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією" наведено за наступним посиланням.

"створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку" наведено за наступним посиланням.

"продаж неплатоспроможного банку інвестору" наведено за наступним посиланням.