Правила трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

протокол від  21.02.2014 № 1

(зі змінами від 06.11.2015 протокол №1/15, від 13.06.2017 протокол №2)

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) розроблені відповідно до вимог Конституції України, Кодексу законів про працю України, інших норм законодавства.

1.2. Питання, що пов'язані із застосуванням цих Правил, вирішуються керівництвом Фонду в межах наданих йому повноважень згідно із законодавством.

1.3. До керівництва Фонду належать: адміністративна рада Фонду, виконавча дирекція Фонду, директор-розпорядник Фонду, які діють в межах компетенції, визначеної Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

2. Порядок прийому та звільнення працівників

2.1. Працівники Фонду реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору на роботу в Фонді.

2.2. Прийняття на роботу до Фонду здійснюється на підставі письмової заяви працівника.

2.3. При прийнятті на роботу особа, яка працевлаштовується до Фонду зобов’язана  подати такі документи:

-       оригінал паспортного документу;

-       оригінал трудової книжки, оформленої у встановленому порядку (за наявності);

-       оригінал документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію сторінки паспорта, у якому відповідними контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорту;

-       оригінал військового квитка (приписного свідоцтва, тимчасового посвідчення) (для військовозобов’язаних та осіб призовного віку);

-       оригінали документів про освіту (спеціальність, кваліфікацію), вчені звання та наукові ступені;

-       у випадках, передбачених законодавством: документ про стан здоров’я, індивідуальні відомості про застраховану особу (довідка з Пенсійного фонду України встановленого зразка), згоду на збір та обробку персональних даних та інші документи.

Працівники Фонду за переліком посад, затверджених рішенням адміністративної ради Фонду заповнюють попередження про спеціальні обмеження, визначені частиною 2 статті 16 розділу 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

При прийомі на роботу подаються оригінали документів з метою їх звірки та копіювання. Прийом на роботу без зазначених документів не допускається.

  (зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

2.4. Не можуть бути призначеними на посади працівників Фонду особи, які визнані в установленому порядку недієздатними або мають непогашену  судимість.

2.5. Укладання трудового договору оформлюється  наказом Фонду, з яким ознайомлюють працівника під підпис. У наказі Фонду, вказується посада відповідно до штатного розпису, розмір посадового окладу та строк випробування.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

2.6. При укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, строком до трьох місяців, а в окремих випадках  за погодженням з комітетом профспілки працівників Фонду - до шести місяців, крім робітників, яким строк випробування відповідно до законодавства  встановлюється до одного місяця. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі про прийняття на роботу.

2.7. На осіб, які відпрацювали понад п’яти днів, ведуться трудові книжки.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

2.8. При прийомі працівника на роботу директор-розпорядник (уповноважені ним посадові особи)  зобов'язаний:

-       роз'яснити працівникові його права і обов'язки;

-       ознайомити працівника з посадовою інструкцією, Положенням про структурний підрозділ, умовами оплати праці, колективним договором та цими Правилами;

-       визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

-       ознайомити працівника з правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

2.9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.

2.10. Припинення трудового договору з ініціативи працівника, керівництва Фонду може мати місце тільки на підставах, передбачених законодавством України.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

2.11. У день звільнення працівник зобов’язаний подати до відділу з управління персоналом заповнений обхідний лист, форма якого затверджується наказом Фонду, а керівництво Фонду зобов’язане здійснити розрахунок та видати працівникові належним чином оформлену трудову книжку.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. Основні права працівників Фонду

3.1. Працівники Фонду мають право:

-       на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва Фонду та співробітників;

-       на отримання заробітної плати, обумовленої трудовим договором;

-       на здорові, безпечні умови праці;

-       на соціальний та правовий захист;

-       на користування оплачуваною відпусткою;

-       на інші, передбачені трудовим законодавством права і гарантії.

4. Основні обов'язки працівників Фонду

 4.1. Працівники Фонду зобов’язані:

-         сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати функції, які визначені посадовими інструкціями, а також розпорядчими документами Фонду та вказівками безпосереднього керівника, не допускаючи зловживань;

-         нести відповідальність за виконання своїх посадових обов'язків і дотримання трудової дисципліни;

-         постійно підвищувати свою кваліфікацію та професійний рівень;

-         не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків та після припинення роботи у Фонді також, крім випадків, передбачених законодавством;

-         неухильно додержуватись етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами,  керівниками, колегами і підлеглими; 

-         дбайливо ставитися до майна Фонду, економно і раціонально використовувати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси Фонду;

-         під час виконання своїх посадових обов'язків дотримуватись політичної нейтральності,  уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати свої службові повноваження  в інтересах політичних партій, чи їх осередків або окремих політиків;

-         діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання при виконанні  посадових обов’язків ;

-         неухильно дотримуватися правових норм та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції в Україні;

-         знати та дотримуватись правил з техніки безпеки, з охорони праці та протипожежної безпеки, цих Правил;

-         дотримуватися чистоти, не палити і не вживати спиртні напої в робочий час у приміщеннях Фонду;

-         дотримуватися положень антикорупційної програми Фонду;

-         дотримуватися вимог нормативних актів Фонду.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 13.06.2017 №2)

4.2. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник Фонду за своїм фахом, кваліфікацією, посадою  визначається посадовою  інструкцією.

4.3. Працівникам Фонду забороняється під час виконання своїх посадових обов'язків безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

5. Основні обов'язки керівництва Фонду

5.1. Керівництво Фонду зобов'язується:

-       ефективно організувати роботу працівників Фонду згідно з їх фахом, кваліфікацією, закріпити за ними робоче місце, забезпечувати роботою протягом всього робочого дня;

-       забезпечити здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

-       поліпшувати умови оплати праці;

-       здійснювати заходи щодо підвищення ефективності і культури праці;

-       забезпечувати зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці, а також у загальних результатах роботи Фонду;

-       виплачувати заробітну плату у встановлені терміни;

-       забезпечувати підвищення кваліфікації працівників;

-       забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни;

-       неухильно дотримуватись законодавства про працю, правил з охорони праці та протипожежної безпеки;

-       дотримуватися положень антикорупційної програми Фонду;

-       дотримуватися вимог нормативних актів Фонду.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 13.06.2017 №2)

6. Робочий час і його використання

6.1. Для працівників Фонду встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя).

6.2. Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

6.3. З метою упорядкування режиму роботи працівників Фонду, прийому громадян та забезпечення заходів безпеки у приміщеннях Фонду встановлюється  наступний режим роботи:

початок роботи                                         - 9.00

закінчення роботи                                    - 18.00

закінчення роботи  у п’ятницю                - 16.45

перерва для відпочинку та обід              - 13.00-13.45

6.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

6.5. За угодою між працівником і керівництвом Фонду для працівника може встановлюватись неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

6.6. Організація обліку приходу на роботу і використання робочого часу покладається на керівників структурних підрозділів Фонду. Облік здійснюється у табелі обліку використання робочого часу, який ведеться у кожному структурному підрозділі Фонду уповноваженою на те особою, виключно на підставі належним чином оформлених документів (наказів, листків непрацездатності тощо).

6.7. Працівникам Фонду надаються щорічні відпустки, з урахуванням необхідності забезпечення безперебійної роботи Фонду і сприятливих умов для відпочинку працівників, черговість надання яких визначається графіком, що затверджується директором-розпорядником Фонду за погодженням з Комітетом Профспілки працівників Фонду відповідно до Колективного договору Фонду та вимог чинного законодавства України. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників Фонду.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

6.8. Працівникам Фонду надається щорічна відпустка в порядку і тривалістю, встановленою чинним законодавством та Колективним договором Фонду. Черговість надання щорічних відпусток для працівників встановлюється керівництвом Фонду.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

6.9. У день вибуття у відрядження та в день прибуття з відрядження працівник має право не виходити на роботу до Фонду.

6.10. Залучення працівників Фонду до роботи у вихідний день має бути обґрунтоване та погоджене з Комітетом Профспілки працівників Фонду, відповідно до вимог законодавства України.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

7. Заохочення працівників Фонду за успіхи в роботі

7.1. За зразкове виконання посадових обов'язків,  новаторство, тривалу і бездоганну працю та за інші вагомі досягнення до працівників Фонду можуть  застосовуються заохочення, передбачені умовами оплати праці та преміювання  працівників Фонду.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

Заохочення також можуть бути у вигляді: нагородження грамотою, медаллю, нагрудним знаком, оголошення подяки, нагородження цінним подарунком, сувенірною продукцією тощо.

7.2. За особливі трудові досягнення працівники Фонду можуть бути представлені до вищих державних та інших органів для нагородження орденами, медалями, нагрудними знаками, до присвоєння почесних звань та до заохочення.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

8. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

8.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього посадових обов'язків, тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

8.2. За порушення трудової  дисципліни до працівника керівництво Фонду застосовує наступні дисциплінарні стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

8.3. Дисциплінарне стягнення застосовується директором-розпорядником Фонду безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

8.4. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

8.5. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни повинні бути отримані пояснення у письмовій формі. Відмова працівника дати письмове пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

8.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, та попередня робота працівника.

8.7. Стягнення оформляється наказом Фонду, що оголошується працівнику Фонду під підпис.

8.8. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення до працівника не було застосовано нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

8.9. Директор-розпорядник Фонду може видати наказ про зняття стягнення, не очікуючи закінчення року, якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник.

8.10. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

9. Заключні положення

9.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку поширюються на усіх працівників Фонду.

9.2. Працівники Фонду ознайомлюються з Правилами внутрішнього трудового розпорядку під підпис.

(зі змінами  затвердженими загальними зборами трудового колективу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протокол від 06.11.2015 №1/15)

9.3. Виконання вимог цих правил є обов’язковим для кожного працівника Фонду.

 

Архів

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зі змінами від 06.11.2015 протокол №115зі змінами від 06.11.2015 протокол №115