ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФОНДУ (Архів)

Архів організаційної структури Фонду 17.02.2020

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

- Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

- Рекрут Світлана Валеріївна – Директор-розпорядник Фонду;

- Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

- Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

- Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Директор фінансовий

7. Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції.

8. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

управління раннього реагування. До складу управління раннього реагування входять відділ запровадження тимчасової адміністрації та відділ планів врегулювання неплатоспроможності банків;

відділ аналізу фінансового стану банків;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

9. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

10. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

11. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів;

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

12. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ організації процесів. До складу відділу організації процесів входять сектор аналітики та сектор супроводу продажів;

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та операційного управління;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами під час припинення процедури ліквідації. 

13. Бухгалтерія.

14. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії із неплатоспроможними банками.

15. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти.

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності.

16. Служба запобігання та протидії корупції.

17. Відділ забезпечення роботи керівництва.

18. Служба внутрішнього аудиту.

19. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

20. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення;

сектор аналітичної роботи.

21. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами та консолідованої звітності.

22. Відділ координації закупівель та контрактування.

23. Служба управління ризиками.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

сектор роботи зі зверненнями громадян та вихідної кореспонденції;

сектор роботи з вхідною кореспонденцією.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ.

28. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

29. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.

30. Управління з питань стягнення шкоди.

До складу управління з питань стягнення шкоди входять:

відділ виявлення та дослідження фактів нанесення шкоди;

відділ представництва в судових та виконавчих провадженнях;

відділ супроводження кримінальних проваджень.

31. Відділ інформаційної безпеки.

32. Відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами.

33. Відділ підтримки роботи комітетів.

34. Департамент ліквідації банків.

До складу департаменту входять:

відділ організації процедур ліквідації банків. До складу відділу організації процедур ліквідації банків входить сектор підтримки роботи;

відділ сегментації та управління активами. До складу відділу сегментації та управління активами входить сектор оцінки неплатоспроможних банків;

відділ припинення процедури ліквідації;

відділ стратегії задоволення вимог кредиторів.

35. Служба аналітики управлінської звітності.

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника

Білай
Ольга
Сергіївна

(044)
333-35-97

Bilai@fg.gov.ua
Директор фінансовий Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-36-07 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції Начальник відділу Овчаренко Тетяна Віталіївна (044) 333-35-67 Ovcharenko@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Кульчицький Олександр Павлович (044) 333-35-83 Kulchytskyi@fg.gov.ua
Департамент ліквідації банків Директор департаменту Старцева Тетяна Володимирівна (044) 333-36-23 Startseva@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Гаврилюк Наталія Борисівна (044) 333-36-13 Gavryliuk@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua
Управління з питань стягнення шкоди Начальник управління Плотніченко Олег Петрович (044) 333-36-03

Plotnichenko@fg.gov.ua

Відділ інформаційної безпеки Начальник відділу Каушан Артем Миколайович (044) 333-36-09

Kaushan@fg.gov.ua

Відділ координації закупівель та контрактування Начальник відділу Мазур Тетяна Миколаївна (044) 333-35-66

Mazur@fg.gov.ua

Відділ підтримки роботи комітетів Начальник відділу Засоба Максим Вікторович (044) 333-35-93 Zasoba@fg.gov.ua
Служба управління ризиками Керівник служби Білоус Юрій Олександрович (044) 333-35-66 Bilous@fg.gov.ua
Служба аналітики управлінської звітності Керівник служби Хомич Вадим Валентинович (044) 333-35-92 Vadym.Khomych@fg.gov.ua

Архів організаційної структури Фонду 23.12.2019

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

Рекрут Світлана Валеріївна – Директор-розпорядник Фонду;

Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Директор фінансовий

7. Відділ нормативно-методологічного забезпечення.

8. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

управління раннього реагування. До складу управління раннього реагування входять відділ запровадження тимчасової адміністрації та відділ планів врегулювання неплатоспроможності банків;

відділ аналізу фінансового стану банків;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

9. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

10. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

11. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів;

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

12. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ організації процесів. До складу відділу організації процесів входять сектор аналітики та сектор супроводу продажів;

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та операційного управління;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами під час припинення процедури ліквідації. 

13. Бухгалтерія.

14. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії із неплатоспроможними банками.

15. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти.

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності.

16. Служба запобігання та протидії корупції.

17. Відділ забезпечення роботи керівництва.

18. Служба внутрішнього аудиту.

19. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

20. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення;

сектор аналітичної роботи.

21. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами та консолідованої звітності.

22. Відділ координації закупівель та контрактування.

23. Служба управління ризиками.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

сектор роботи зі зверненнями громадян та вихідної кореспонденції;

сектор роботи з вхідною кореспонденцією.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ.

28. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

29. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.

30. Управління з питань стягнення шкоди.

До складу управління з питань стягнення шкоди входять:

відділ виявлення та дослідження фактів нанесення шкоди;

відділ представництва в судових та виконавчих провадженнях;

відділ супроводження кримінальних проваджень.

31. Відділ інформаційної безпеки.

32. Відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами.

33. Відділ підтримки роботи комітетів.

34. Департамент ліквідації банків.

До складу департаменту входять:

відділ організації процедур ліквідації банків. До складу відділу організації процедур ліквідації банків входить сектор підтримки роботи;

відділ сегментації та управління активами. До складу відділу сегментації та управління активами входить сектор оцінки неплатоспроможних банків;

відділ припинення процедури ліквідації;

відділ стратегії задоволення вимог кредиторів

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника

Білай
Ольга
Сергіївна

(044)
333-35-97

Bilai@fg.gov.ua
Директор фінансовий  Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-36-07 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Овчаренко Тетяна Віталіївна
(044) 333-35-67 Ovcharenko@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Кульчицький Олександр Павлович
(044) 333-35-83 Yeleyko@fg.gov.ua
Департамент управління активами Директор департаменту Старцева Тетяна Володимирівна (044) 333-36-23 Startseva@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Гаврилюк Наталія Борисівна
(044) 333-36-13 Gavryliuk@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua
Управління з питань стягнення шкоди Начальник управління Плотніченко Олег Петрович (044) 333-36-03

Plotnichenko@fg.gov.ua

Відділ інформаційної безпеки
Начальник відділу Каушан Артем Миколайович (044) 333-36-09

Kaushan@fg.gov.ua

Відділ координації закупівель та контрактування
Начальник відділу Мазур Тетяна Миколаївна
(044) 333-35-66 Mazur@fg.gov.ua
Відділ підтримки роботи комітетів
Начальник відділу Засоба Максим Вікторович
(044) 333-35-93 Zasoba@fg.gov.ua
Служба управління ризиками
Керівник служби Білоус Юрій Олександрович
(044) 333-35-66 Bilous@fg.gov.ua

Архів організаційної структури Фонду 20.12.2019

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

Рекрут Світлана Валеріївна – Директор-розпорядник Фонду;

Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

7. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

відділ підготовки до виведення банків з ринку та запровадження тимчасової адміністрації;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

відділ аналізу фінансового стану банків;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

8. Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків.

До складу управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків входять: 

відділ моніторингу та підготовки процедури завершення ліквідації;

відділ контролю та супроводження процедури завершення ліквідації.

9. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків.

10. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

11. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

12. Департамент розслідування протиправних діянь.

До складу департаменту розслідування протиправних діянь входять:

відділ розслідування протиправних діянь;

відділ безпеки.

13. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів; 

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

14. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та роботи зі спеціальними корпоративними активами;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами на стадії завершення процедури ліквідації банків;

управління організації та забезпечення продажів.

До складу управління організації та забезпечення продажів входять:

відділ організації та моніторингу процесів;

відділ маркетингу та продажу активів. До складу відділу маркетингу та продажу активів входить сектор підтримки.

15. Бухгалтерія.

16. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії з неплатоспроможними банками.

17. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти.

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності.

18. Служба запобігання та протидії корупції.

19. Відділ забезпечення роботи керівництва.

20. Служба внутрішнього аудиту.

21. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

22. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення.

23. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами, ризиками та консолідованої звітності;

відділ координації закупівель та контрактування.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

служба забезпечення;

сектор роботи зі зверненнями громадян;

сектор вхідної та вихідної кореспонденції.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ оперативного процесуального реагування;

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ. До складу відділу судового супроводження особливо важливих справ входить сектор стягнення шкоди з пов`язаних осіб;

відділ правової експертизи та узагальнення судової практики.

28. Департамент управління активами.

До складу департаменту управління активами входять:

відділ управління фінансовими зобов‘язаннями контрагентів;

відділ сегментації активів та управління майном;

відділ організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків.До складу відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків входить сектор підтримки.

сектор оцінки неплатоспроможних банків.

29. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

30. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.

31. Управління з питань стягнення шкоди.

До складу управління з питань стягнення шкоди входять:

відділ виявлення та дослідження фактів нанесення шкоди;

відділ представництва в судових та виконавчих провадженнях;

відділ супроводження кримінальних проваджень.

32. Відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами.

33. Сектор інформаційної безпеки. 

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника

Білай
Ольга
Сергіївна

(044)
333-35-97

Bilai@fg.gov.ua
Директор фінансового департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Лапаєва Наталія Олександрівна (044) 333-35-67 Lapayeva@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків Начальник управління Степанець Вікторія Сергіївна  (044) 333-36-23 Viktoriia.Stepanets@fg.gov.ua
Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Начальник відділу Шевченко Андрій Миколайович  (044) 333-35-84 Shevchenko@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент розслідування протиправних діянь  Директор департаменту Мисник Катерина Павлівна  (044) 333-36-02 Mysnyk@fg.gov.ua
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Єлейко Тарас Ярославович (044) 333-35-94 Yeleyko@fg.gov.ua
Департамент управління активами Директор департаменту Старцева Тетяна Володимирівна (044) 333-36-23 Startseva@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua
Управління з питань стягнення шкоди Начальник управління Плотніченко Олег Петрович (044) 333-36-03

Plotnichenko@fg.gov.ua

Сектор інформаційної безпеки Завідувач сектору Каушан Артем Миколайович (044) 333-36-09

Kaushan@fg.gov.ua

Архів організаційної структури Фонду 04.11.2019

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

- Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

- Рекрут Світлана Валеріївна – Директор-розпорядник Фонду;

- Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

- Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

- Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

7. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

відділ підготовки до виведення банків з ринку та запровадження тимчасової адміністрації;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

відділ аналізу фінансового стану банків;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

8. Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків.

До складу управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків входять: 

відділ моніторингу та підготовки процедури завершення ліквідації;

відділ контролю та супроводження процедури завершення ліквідації.

9. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків.

10. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

11. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

12. Департамент розслідування протиправних діянь.

До складу департаменту розслідування протиправних діянь входять:

відділ розслідування протиправних діянь;

відділ безпеки.

13. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів; 

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

14. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та роботи зі спеціальними корпоративними активами;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами на стадії завершення процедури ліквідації банків;

управління організації та забезпечення продажів.

До складу управління організації та забезпечення продажів входять:

відділ організації та моніторингу процесів;

відділ маркетингу та продажу активів. До складу відділу маркетингу та продажу активів входить сектор підтримки.

15. Бухгалтерія.

16. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії з неплатоспроможними банками.

17. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти.

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності.

18. Служба запобігання та протидії корупції.

19. Відділ забезпечення роботи керівництва.

20. Служба внутрішнього аудиту.

21. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

22. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення.

23. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами, ризиками та консолідованої звітності;

відділ координації закупівель та контрактування.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

служба забезпечення;

сектор роботи зі зверненнями громадян;

сектор вхідної та вихідної кореспонденції.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ оперативного процесуального реагування;

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ. До складу відділу судового супроводження особливо важливих справ входить сектор стягнення шкоди з пов`язаних осіб;

відділ правової експертизи та узагальнення судової практики.

28. Департамент управління активами.

До складу департаменту управління активами входять:

відділ управління фінансовими зобов‘язаннями контрагентів;

відділ сегментації активів та управління майном;

відділ організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків.До складу відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків входить сектор підтримки.

сектор оцінки неплатоспроможних банків.

29. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

30. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.

31. Управління з питань стягнення шкоди.

До складу управління з питань стягнення шкоди входять:

відділ виявлення та дослідження фактів нанесення шкоди;

відділ представництва в судових та виконавчих провадженнях;

відділ супроводження кримінальних проваджень.

32. Відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами.

33. Сектор інформаційної безпеки. 

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника

Білай
Ольга
Сергіївна

(044)
333-35-97

Bilai@fg.gov.ua
Директор фінансового департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Лапаєва Наталія Олександрівна (044) 333-35-67 Lapayeva@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків Начальник управління Степанець Вікторія Сергіївна  (044) 333-36-23 Viktoriia.Stepanets@fg.gov.ua
Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Начальник відділу Шевченко Андрій Миколайович  (044) 333-35-84 Shevchenko@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Єлейко Тарас Ярославович (044) 333-35-94 Yeleyko@fg.gov.ua
Департамент управління активами Директор департаменту Старцева Тетяна Володимирівна (044) 333-36-23 Startseva@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua
Управління з питань стягнення шкоди Начальник управління Плотніченко Олег Петрович (044) 333-36-03

Plotnichenko@fg.gov.ua

Сектор інформаційної безпеки Завідувач сектору Каушан Артем Миколайович (044) 333-36-09

Kaushan@fg.gov.ua

Архів організаційної структури Фонду 17.10.2019

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

- Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

- Рекрут Світлана Валеріївна – Директор-розпорядник Фонду;

- Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

- Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

- Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

7. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

відділ підготовки до виведення банків з ринку та запровадження тимчасової адміністрації;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

відділ аналізу фінансового стану банків;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

8. Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків.

До складу управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків входять: 

відділ моніторингу та підготовки процедури завершення ліквідації;

відділ контролю та супроводження процедури завершення ліквідації.

9. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків.

10. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

11. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

12. Департамент розслідування протиправних діянь.

До складу департаменту розслідування протиправних діянь входять:

відділ розслідування протиправних діянь;

відділ безпеки.

13. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів; 

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

14. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та роботи зі спеціальними корпоративними активами;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами на стадії завершення процедури ліквідації банків;

управління організації та забезпечення продажів.

До складу управління організації та забезпечення продажів входять:

відділ організації та моніторингу процесів;

відділ маркетингу та продажу активів. До складу відділу маркетингу та продажу активів входить сектор підтримки.

15. Бухгалтерія.

16. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії з неплатоспроможними банками.

17. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти.

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності.

18. Служба запобігання та протидії корупції.

19. Відділ забезпечення роботи керівництва.

20. Служба внутрішнього аудиту.

21. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

22. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення.

23. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами, ризиками та консолідованої звітності;

відділ координації закупівель та контрактування.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

служба забезпечення;

сектор роботи зі зверненнями громадян;

сектор вхідної та вихідної кореспонденції.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ оперативного процесуального реагування;

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ. До складу відділу судового супроводження особливо важливих справ входить сектор стягнення шкоди з пов`язаних осіб;

відділ правової експертизи та узагальнення судової практики.

28. Департамент управління активами.

До складу департаменту управління активами входять:

відділ управління фінансовими зобов‘язаннями контрагентів;

відділ сегментації активів та управління майном;

відділ організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків.До складу відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків входить сектор підтримки.

сектор оцінки неплатоспроможних банків.

29. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

30. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.

31. Управління з питань стягнення шкоди.

До складу управління з питань стягнення шкоди входять:

відділ виявлення та дослідження фактів нанесення шкоди;

відділ представництва в судових та виконавчих провадженнях;

відділ супроводження кримінальних проваджень.

32. Відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами.

33. Сектор інформаційної безпеки. 

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника

Білай
Ольга
Сергіївна

(044)
333-35-97

Bilai@fg.gov.ua
Директор фінансового департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Лапаєва Наталія Олександрівна (044) 333-35-67 Lapayeva@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків Начальник управління Степанець Вікторія Сергіївна  (044) 333-36-23 Viktoriia.Stepanets@fg.gov.ua
Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Начальник відділу Шевченко Андрій Миколайович  (044) 333-35-84 Shevchenko@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент розслідування протиправних діянь  Директор департаменту Мисник Катерина Павлівна  (044) 333-36-02 Mysnyk@fg.gov.ua
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Єлейко Тарас Ярославович (044) 333-35-94 Yeleyko@fg.gov.ua
Департамент управління активами Директор департаменту Старцева Тетяна Володимирівна (044) 333-36-23 Startseva@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua
Управління з питань стягнення шкоди Начальник управління Плотніченко Олег Петрович (044) 333-36-03

Plotnichenko@fg.gov.ua

Сектор інформаційної безпеки Завідувач сектору Каушан Артем Миколайович (044) 333-36-09

Kaushan@fg.gov.ua

Архів організаційної структури Фонду 16.09.2019

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

- Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

- Рекрут Світлана Валеріївна – Директор-розпорядник Фонду;

- Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

- Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

- Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

7. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

відділ підготовки до виведення банків з ринку та запровадження тимчасової адміністрації;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

відділ аналізу фінансового стану банків;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

8. Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків.

До складу управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків входять: 

відділ моніторингу та підготовки процедури завершення ліквідації;

відділ контролю та супроводження процедури завершення ліквідації.

9. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків.

10. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

11. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

12.  Департамент розслідування протиправних діянь.

До складу департаменту розслідування протиправних діянь входять:

відділ розслідування протиправних діянь;

відділ безпеки;

сектор інформаційної безпеки.

13. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів; 

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

14. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та роботи зі спеціальними корпоративними активами;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами на стадії завершення процедури ліквідації банків;

управління організації та забезпечення продажів.

До складу управління організації та забезпечення продажів входять:

відділ організації та моніторингу процесів;

відділ маркетингу та продажу активів. До складу відділу маркетингу та продажу активів входить сектор підтримки.

15. Бухгалтерія.

16. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії з неплатоспроможними банками.

17. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти.

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності.

18. Служба запобігання та протидії корупції.

19. Відділ забезпечення роботи керівництва.

20. Служба внутрішнього аудиту.

21. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

22. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення.

23. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами, ризиками та консолідованої звітності;

відділ координації закупівель та контрактування.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

служба забезпечення;

сектор роботи зі зверненнями громадян;

сектор вхідної та вихідної кореспонденції.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ оперативного процесуального реагування;

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ. До складу відділу судового супроводження особливо важливих справ входить сектор стягнення шкоди з пов`язаних осіб;

відділ правової експертизи та узагальнення судової практики.

28. Департамент управління активами.

До складу департаменту управління активами входять:

відділ управління фінансовими зобов‘язаннями контрагентів;

відділ сегментації активів та управління майном;

відділ організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків.До складу відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків входить сектор підтримки.

сектор оцінки неплатоспроможних банків.

29. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

30. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.

 

 

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника

Білай
Ольга
Сергіївна

(044)
333-35-97

Bilai@fg.gov.ua
Директор фінансового департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Лапаєва Наталія Олександрівна (044) 333-35-67 Lapayeva@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків Начальник управління Степанець Вікторія Сергіївна  (044) 333-36-23 Viktoriia.Stepanets@fg.gov.ua
Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Начальник відділу Шевченко Андрій Миколайович  (044) 333-35-84 Shevchenko@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент розслідування протиправних діянь  Директор департаменту Мисник Катерина Павлівна  (044) 333-36-02 Mysnyk@fg.gov.ua
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Єлейко Тарас Ярославович (044) 333-35-94 Yeleyko@fg.gov.ua
Департамент управління активами Директор департаменту Старцева Тетяна Володимирівна (044) 333-36-23 Startseva@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua

Архів організаційної структури Фонду 12.08.2019

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

Рекрут Світлана Валеріївна – Директор-розпорядник Фонду;

Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

7. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

відділ підготовки до виведення банків з ринку та запровадження тимчасової адміністрації;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

відділ аналізу фінансового стану банків;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

8. Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків.

До складу управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків входять: 

відділ моніторингу та підготовки процедури завершення ліквідації;

відділ контролю та супроводження процедури завершення ліквідації.

9. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків.

10. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

11. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

12.  Департамент розслідування протиправних діянь.

До складу департаменту розслідування протиправних діянь входять:

відділ розслідування протиправних діянь;

відділ безпеки;

сектор інформаційної безпеки.

13. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів; 

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

14. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та роботи зі спеціальними корпоративними активами;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами на стадії завершення процедури ліквідації банків;

управління організації та забезпечення продажів.

До складу управління організації та забезпечення продажів входять:

відділ організації та моніторингу процесів;

відділ маркетингу та продажу активів. До складу відділу маркетингу та продажу активів входить сектор підтримки.

15. Бухгалтерія.

16. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії з неплатоспроможними банками.

17. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти.

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності.

18. Служба запобігання та протидії корупції.

19. Відділ забезпечення роботи керівництва.

20. Служба внутрішнього аудиту.

21. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

22. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення.

23. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами, ризиками та консолідованої звітності;

відділ координації закупівель та контрактування.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

служба забезпечення;

сектор роботи зі зверненнями громадян;

сектор вхідної та вихідної кореспонденції.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ оперативного процесуального реагування;

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ. До складу відділу судового супроводження особливо важливих справ входить сектор стягнення шкоди з пов`язаних осіб;

відділ правової експертизи та узагальнення судової практики.

28. Департамент управління активами.

До складу департаменту управління активами входять:

відділ управління фінансовими зобов‘язаннями контрагентів;

відділ сегментації активів та управління майном;

відділ організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків.До складу відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків входить сектор підтримки.

сектор оцінки неплатоспроможних банків.

29. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

30. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.

 

 

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Директор фінансового департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Лапаєва Наталія Олександрівна (044) 333-35-67 Lapayeva@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків Начальник управління Старцева Тетяна Володимирівна   Startseva@fg.gov.ua
Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Начальник відділу Шевченко Андрій Миколайович  (044) 333-35-84 Shevchenko@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент розслідування протиправних діянь  Директор департаменту Мисник Катерина Павлівна  (044) 333-36-02 Mysnyk@fg.gov.ua
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Єлейко Тарас Ярославович (044) 333-35-94 Yeleyko@fg.gov.ua
Департамент управління активами Директор департаменту Білай Ольга Сергіївна (044) 333-36-00 Bilai@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua

Архів організаційної структури Фонду 05.08.2019

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

- Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

- Рекрут Світлана Валеріївна – Директор-розпорядник Фонду;

- Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

- Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

- Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

7. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

відділ підготовки до виведення банків з ринку та запровадження тимчасової адміністрації;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

відділ аналізу фінансового стану банків;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

8. Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків.

До складу управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків входять: 

відділ моніторингу та підготовки процедури завершення ліквідації;

відділ контролю та супроводження процедури завершення ліквідації.

9. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків.

10. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

11. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

12.  Департамент розслідування протиправних діянь.

До складу департаменту розслідування протиправних діянь входять:

відділ розслідування протиправних діянь;

відділ безпеки;

сектор інформаційної безпеки.

13. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів; 

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

14. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та роботи зі спеціальними корпоративними активами;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами на стадії завершення процедури ліквідації банків;

управління організації та забезпечення продажів.

До складу управління організації та забезпечення продажів входять:

відділ організації та моніторингу процесів;

відділ маркетингу та продажу активів. До складу відділу маркетингу та продажу активів входить сектор підтримки.

15. Бухгалтерія.

16. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії з неплатоспроможними банками.

17. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти.

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності.

18. Служба запобігання та протидії корупції.

19. Відділ забезпечення роботи керівництва.

20. Служба внутрішнього аудиту.

21. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

22. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення.

23. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами, ризиками та консолідованої звітності;

відділ координації закупівель та контрактування.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

служба забезпечення;

сектор роботи зі зверненнями громадян;

сектор вхідної та вихідної кореспонденції.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ оперативного процесуального реагування;

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ. До складу відділу судового супроводження особливо важливих справ входить сектор стягнення шкоди з пов`язаних осіб;

відділ правової експертизи та узагальнення судової практики.

28. Департамент управління активами.

До складу департаменту управління активами входять:

відділ управління фінансовими зобов‘язаннями контрагентів;

відділ сегментації активів та управління майном;

відділ організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків.До складу відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків входить сектор підтримки.

сектор оцінки неплатоспроможних банків.

29. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

30. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.

 

 

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Директор фінансового департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Лапаєва Наталія Олександрівна (044) 333-35-67 Lapayeva@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків Начальник управління Старцева Тетяна Володимирівна   Startseva@fg.gov.ua
Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Начальник відділу Шевченко Андрій Миколайович  (044) 333-35-84 Shevchenko@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент розслідування протиправних діянь  Директор департаменту Мисник Катерина Павлівна  (044) 333-36-02 Mysnyk@fg.gov.ua
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Єлейко Тарас Ярославович (044) 333-35-94 Yeleyko@fg.gov.ua
Департамент управління активами Директор департаменту Білай Ольга Сергіївна (044) 333-36-00 Bilai@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua

Архів організаційної структури Фонду 17.07.2019

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

- Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

- Ворушилін Костянтин Миколайович – Директор-розпорядник Фонду;

- Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

- Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

- Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення.

7. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

відділ підготовки до виведення банків з ринку та запровадження тимчасової адміністрації;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

відділ аналізу фінансового стану банків;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

8. Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків.

До складу управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків входять: 

відділ моніторингу та підготовки процедури завершення ліквідації;

відділ контролю та супроводження процедури завершення ліквідації.

9. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків.

10. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

11. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

12.  Департамент розслідування протиправних діянь.

До складу департаменту розслідування протиправних діянь входять:

відділ розслідування протиправних діянь;

відділ безпеки;

сектор інформаційної безпеки.

13. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів; 

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

14. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та роботи зі спеціальними корпоративними активами;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами на стадії завершення процедури ліквідації банків;

управління організації та забезпечення продажів.

До складу управління організації та забезпечення продажів входять:

відділ організації та моніторингу процесів;

відділ маркетингу та продажу активів. До складу відділу маркетингу та продажу активів входить сектор підтримки.

15. Бухгалтерія.

16. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії з неплатоспроможними банками.

17. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти.

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності.

18. Служба запобігання та протидії корупції.

19. Відділ забезпечення роботи керівництва.

20. Служба внутрішнього аудиту.

21. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

22. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення.

23. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами, ризиками та консолідованої звітності;

відділ координації закупівель та контрактування.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

служба забезпечення;

сектор роботи зі зверненнями громадян;

сектор вхідної та вихідної кореспонденції.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ оперативного процесуального реагування;

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ. До складу відділу судового супроводження особливо важливих справ входить сектор стягнення шкоди з пов`язаних осіб;

відділ правової експертизи та узагальнення судової практики.

28. Департамент управління активами.

До складу департаменту управління активами входять:

відділ управління фінансовими зобов‘язаннями контрагентів;

відділ сегментації активів та управління майном;

відділ організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків.До складу відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків входить сектор підтримки.

сектор оцінки неплатоспроможних банків.

29. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

30. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків. 

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Ворушилін Костянтин Миколайович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Директор фінансового департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Лапаєва Наталія Олександрівна (044) 333-35-67 Lapayeva@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління припинення процедури ліквідації неплатоспроможних банків Начальник управління Старцева Тетяна Володимирівна   Startseva@fg.gov.ua
Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Начальник відділу Шевченко Андрій Миколайович  (044) 333-35-84 Shevchenko@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент розслідування протиправних діянь  Директор департаменту Мисник Катерина Павлівна  (044) 333-36-02 Mysnyk@fg.gov.ua
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Єлейко Тарас Ярославович (044) 333-35-94 Yeleyko@fg.gov.ua
Департамент управління активами Директор департаменту Білай Ольга Сергіївна (044) 333-36-00 Bilai@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua

 

Архів організаційної структури Фонду

Організаційна структура Фонду

КЕРІВНИЦТВО

1. Директор – розпорядник

2. Заступник директора-розпорядника

3. Заступник директора-розпорядника

4. Заступник директора-розпорядника

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

5. Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення

6. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

відділ моніторингу операцій проблемних банків;

управління економічного аналізу, прогнозування та моніторингу діяльності банків.

До складу управління економічного аналізу, прогнозування та моніторингу діяльності банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять

сектор статистики та організації звітності;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів;

сектор аналізу фінансового стану банків.

7. Департамент врегулювання неплатоспроможності банків

До складу департаменту врегулювання неплатоспроможності банків входять:

управління з питань урегулювання неплатоспроможних банків;

відділ запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації.

8. Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків

9. Управління з питань виплат гарантованих вкладів

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат

10. Відділ бухгалтерського обліку неплатоспроможних банків

11. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків

12. Відділ управління активами неплатоспроможних банків

13. Департамент розслідування протиправних діянь

До складу департаменту розслідування протиправних діянь  входять:

відділ розслідування протиправних діянь;

відділ безпеки;

сектор інформаційної безпеки.

14. Департамент інформаційних технологій

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ підтримки систем;

відділ забезпечення процесів Фонду;

відділ адміністрування;

сектор звітності.

15. Департамент консолідованого продажу активів

До складу департаменту консолідованого продажу та управління активами входять:

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ роботи зі спеціальними корпоративними активами;

відділ роботи зі стандартними корпоративними активами;

відділ роботи з кредитами фізичних осіб;

відділ маркетингу та продажу активів;

відділ організації та моніторингу процесів.

16. Бухгалтерія

17. Відділ управління та розвитку персоналу

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підготовки кадрів

18. Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти

До складу відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти входить сектор фінансової грамотності

19. Служба запобігання та протидії корупції

20. Відділ забезпечення роботи керівництва

21. Служба внутрішнього аудиту

22. Управління внутрішнього контролю

До складу управління внутрішнього контролю входять:

відділ ревізійної роботи;

сектор оцінки неплатоспроможних банків.

23. Управління з питань інформаційної політики

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

служба з інформаційного забезпечення.

24. Фінансовий департамент

До складу фінансового департаменту входять:

відділ бюджетування;

відділ управління коштами та консолідованої звітності;

відділ договорів та тендерних процедур.

25. Відділ організаційно-господарської роботи

26. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

служба забезпечення;

сектор роботи зі зверненнями громадян;

сектор вхідної та вихідної кореспонденції.

27. Відділ захисту прав вкладників

28. Юридичний департамент

До складу юридичного департаменту входять:

відділ судової роботи та представництва;

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку. 

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Ворушилін Костянтин Миколайович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника вакансія (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Директор юридичного департаменту Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Директор фінансового департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Начальник відділу Лапаєва Наталія Олександрівна (044) 333-35-67 Lapayeva@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-97

Rekrut@fg.gov.ua

Департамент врегулювання неплатоспроможності банків Директор департаменту Соловйова Наталія Анатолійовна (044) 333-35-68 Solovyova@fg.gov.ua
Відділ запровадження планів врегулювання неплатоспроможності банків Начальник відділу Шевченко Андрій Миколайович  (044) 333-35-84 Shevchenko@fg.gov.ua
Управління з питань виплат гарантованих вкладів Заступник начальника управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент розслідування протиправних діянь  Директор департаменту Мисник Катерина Павлівна  (044) 333-36-02 Mysnyk@fg.gov.ua
Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту   (044) 333-35-83
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ бухгалтерського обліку неплатоспроможних банків 
Начальник відділу  Кадубенко Світлана Валентинівна  (044) 333-36-05 Kadubenko@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Відділ зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти Начальник відділу Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Вакансія (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-35-66 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua