ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФОНДУ

Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.

Адміністративна рада Фонду складається з п'яти осіб і формується шляхом делегування до її складу одного представника Кабінету Міністрів України, двох представників Національного банку України, одного представника профільного комітету Верховної Ради України та директора-розпорядника Фонду.

Адміністративна рада Фонду щорічно обирає голову адміністративної ради Фонду з числа її членів.

Членами адміністративної ради Фонду є:

- Прийма Ігор Михайлович - Завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Голова адміністративної ради Фонду гарантування;

- Рекрут Світлана Валеріївна – Директор-розпорядник Фонду;

- Страхова Наталія Борисівна - заступник директора Департаменту фінансової політики - начальник відділу з питань банківських послуг та координації взаємодії з Національним банком Міністерства фінансів;

- Стринжа Олег Володимирович - директор Департаменту фінансового контролінгу Національного банку України;

- Відякін Михайло Миколайович - начальник Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України.

Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.

Директор-розпорядник Фонду має заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з адміністративною радою Фонду. Кількість заступників директора-розпорядника Фонду визначається штатним розписом, але не може перевищувати чотири особи.

Виконавча дирекція Фонду складається з семи членів. Директор-розпорядник Фонду та його заступники входять до складу виконавчої дирекції Фонду за посадою. Персональний склад виконавчої дирекції Фонду затверджує адміністративна рада Фонду за поданням директора-розпорядника.

Основні функції самостійних структурних підрозділів Фонду

Організаційна структура Фонду

 

1. Директор – розпорядник.

2. Заступник директора-розпорядника.

3. Заступник директора-розпорядника.

4. Заступник директора-розпорядника.

5. Заступник директора-розпорядника.

6. Директор фінансовий

7. Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції.

8. Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків.

До складу департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків входять:

відділ інспектування;

управління раннього реагування. До складу управління раннього реагування входять відділ запровадження тимчасової адміністрації та відділ планів врегулювання неплатоспроможності банків;

відділ аналізу фінансового стану банків;

відділ економічного аналізу, прогнозування та організації звітності;

сектор застосування адміністративно-господарських санкцій та накладання адміністративних штрафів.

9. Управління з питань виплат гарантованих вкладів.

До складу управління з питань виплат гарантованих вкладів входить сектор методологічного забезпечення виплат.

10. Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків.

11. Департамент інформаційних технологій.

До складу департаменту інформаційних технологій входять:

відділ системного та телекомунікаційного забезпечення;

відділ забезпечення ІТ-сервісів;

відділ підтримки та впровадження програмного забезпечення. До складу відділу підтримки та впровадження програмного забезпечення входить сектор підтримки прикладного програмного забезпечення.

12. Департамент консолідованого продажу активів.

До складу департаменту консолідованого продажу активів входять:

відділ організації процесів. До складу відділу організації процесів входять сектор аналітики та сектор супроводу продажів;

відділ роботи з нерухомим майном;

відділ пакетних продажів та операційного управління;

відділ індивідуальних продажів та роботи з активами під час припинення процедури ліквідації. 

13. Бухгалтерія.

14. Відділ управління та розвитку персоналу.

До складу відділу управління та розвитку персоналу входить сектор підтримки процедур та взаємодії із неплатоспроможними банками.

15. Управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями.

До складу управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями входить відділ розвитку соціальних мереж та міжнародної співпраці.

16. Служба запобігання та протидії корупції.

17. Відділ забезпечення роботи керівництва.

18. Служба внутрішнього аудиту.

19. Управління внутрішнього контролю.

До складу управління внутрішнього контролю входить відділ ревізійної роботи.

20. Управління з питань інформаційної політики.

До складу управління з питань інформаційної політики входять:

відділ з комунікацій та інформаційної діяльності;

відділ з інформаційного забезпечення;

відділ фінансової просвіти.

21. Фінансовий департамент.

До складу фінансового департаменту входять:

відділ контролінгу та бюджетування;

відділ управління коштами та консолідованої звітності.

22. Відділ координації закупівель та контрактування.

23. Служба управління ризиками.

24. Відділ організаційно-господарської роботи.

25. Відділ загального діловодства.

До складу відділу загального діловодства входять:

сектор роботи зі зверненнями громадян та вихідної кореспонденції;

сектор роботи з вхідною кореспонденцією.

26. Відділ захисту прав вкладників.

27. Юридичний департамент.

До складу юридичного департаменту входять:

відділ правового забезпечення діяльності Фонду;

відділ юридичного супроводження виведення неплатоспроможних банків з ринку;

відділ судового супроводження особливо важливих справ.

28. Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків.

29. Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків.

30. Управління з питань стягнення шкоди.

До складу управління з питань стягнення шкоди входять:

відділ виявлення та дослідження фактів нанесення шкоди;

відділ представництва в судових та виконавчих провадженнях;

відділ супроводження кримінальних проваджень.

31. Відділ інформаційної безпеки.

32. Відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами.

33. Відділ підтримки роботи комітетів.

34. Департамент ліквідації банків.

До складу департаменту входять:

відділ організації процедур ліквідації банків. До складу відділу організації процедур ліквідації банків входить сектор підтримки роботи;

відділ сегментації та управління активами. До складу відділу сегментації та управління активами входить сектор оцінки неплатоспроможних банків;

відділ припинення процедури ліквідації;

відділ стратегії задоволення вимог кредиторів.

35. Служба аналітики управлінської звітності.

Члени виконавчої дирекції та керівники самостійних структурних підрозділів Фонду

Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я, по батькові Міський телефон Адреси електронної пошти
Виконавча дирекція Директор - розпорядник Рекрут Світлана Валеріївна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Оленчик Андрій Ярославович (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Рудуха Наталія Євгенівна (044) 333-35-77 fgvfo@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника Новіков Віктор Володимирович (044) 333-35-58 Novikov@fg.gov.ua
Заступник директора-розпорядника

Білай
Ольга
Сергіївна

(044)
333-35-97

Bilai@fg.gov.ua
Директор фінансовий Нужненко Олена Володимирівна (044) 333-36-07 Nuzhnenko@fg.gov.ua
Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції Начальник відділу Овчаренко Тетяна Віталіївна (044) 333-35-67 Ovcharenko@fg.gov.ua
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Директор департаменту Дещеня Олена Леонідівна (044) 333-35-73

E_Deshchenia@fg.gov.ua

Управління з питань виплат гарантованих вкладів Начальник управління

Смірнова Марина Миколаївна

(044) 333-35-69 Smirnova@fg.gov.ua

Відділ аналізу та звітності неплатоспроможних банків Начальник відділу Ковальчук Олена Валеріївна (044) 333-35-88

Kovalchuk@fg.gov.ua

Департамент інформаційних технологій Директор департаменту Бащев Андрій Анатолійович  (044) 333-35-95 Bashchev@fg.gov.ua
Департамент консолідованого продажу активів Директор департаменту Кульчицький Олександр Павлович (044) 333-35-83 Kulchytskyi@fg.gov.ua
Департамент ліквідації банків Директор департаменту Старцева Тетяна Володимирівна (044) 333-36-23 Startseva@fg.gov.ua
Бухгалтерія Головний бухгалтер Перебийніс Олена Станіславівна (044) 333-35-64 Perebynis@fg.gov.ua
Відділ супроводження операцій неплатоспроможних банків 
Начальник відділу Ракарчук Олена Петрівна (044) 333-36-05 Rakarchuk@fg.gov.ua
Відділ супроводження господарської діяльності та податкового обліку неплатоспроможних банків  Начальник відділу Добровольська Людмила Станіславівна (044) 333-36-18 dobrovolska@fg.gov.ua
Відділ управління та розвитку персоналу Начальник відділу Ковальова Олеся Володимирівна (044) 333-35-59 Коvalova@fg.gov.ua
Управління зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями Начальник управління Серветник Ірина Василівна (044) 333-35-63 ivs@fg.gov.ua
Служба запобігання та протидії корупції Керівник служби Цьомик Максим Петрович  (044) 333-36-10 Tsomyk@fg.gov.ua
Відділ забезпечення роботи керівництва Начальник відділу Ящук Людмила Юріївна (044) 333-35-77 Yashchuk@fg.gov.ua
Служба внутрішнього аудиту Керівник служби Черкас Василь Анатолійович (044) 333-35-82 Cherkas@fg.gov.ua
Управління внутрішнього контролю Начальник управління Магомедов Руслан Медетович  (044) 333-36-06 Magomedov@fg.gov.ua
Управління з питань інформаційної політики Начальник управління Стесіна Ольга Вікторівна (044) 333-35-85 Stesina@fg.gov.ua
Фінансовий департамент Директор департаменту Гаврилюк Наталія Борисівна (044) 333-36-13 Gavryliuk@fg.gov.ua
Відділ організаційно-господарської роботи Начальник відділу Діденко Федір Павлович (044) 333-35-75 Didenkof@fg.gov.ua
Відділ загального діловодства Начальник відділу Захарова Олександра Василівна (044) 333-35-56 Zakharova@fg.gov.ua
Відділ захисту прав вкладників Начальник відділу Гаптаренко Наталія Вікторівна (044) 333-35-96 Gaptarenko@fg.gov.ua
Юридичний департамент Директор департаменту Семенов Геннадій Володимирович  (044) 333-36-04 Semenov@fg.gov.ua
Управління з питань стягнення шкоди Начальник управління Плотніченко Олег Петрович (044) 333-36-03

Plotnichenko@fg.gov.ua

Відділ інформаційної безпеки Начальник відділу Каушан Артем Миколайович (044) 333-36-09

Kaushan@fg.gov.ua

Відділ координації закупівель та контрактування Начальник відділу Мазур Тетяна Миколаївна (044) 333-35-66

Mazur@fg.gov.ua

Відділ підтримки роботи комітетів Начальник відділу Засоба Максим Вікторович (044) 333-35-93 Zasoba@fg.gov.ua
Служба управління ризиками Керівник служби Білоус Юрій Олександрович (044) 333-35-66 Bilous@fg.gov.ua
Служба аналітики управлінської звітності Керівник служби Хомич Вадим Валентинович (044) 333-35-92 Vadym.Khomych@fg.gov.ua

Архів організаційної структури

  • Друк