Включення банку до реєстру учасників Фонду

Для включення банку до реєстру учасників Фонду, отримання Свідоцтва учасника Фонду БАНКУ НЕОБХІДНО:

1. Подати до Фонду протягом семи робочих днів з дня отримання банківської ліцензії відомості у вигляді:

  1. заяви на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду
  2. нотаріально завіреної копії банківської ліцензії, виданої Національним банком України;
  3. таблиці в електронному вигляді в форматі файла excel щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду;
  4. копій документів, завірених підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку щодо голови правління (ради директорів) або виконуючого обов'язки голови правління (ради директорів) учасника Фонду, а саме:
   • сторінок паспорта або інших документів (посвідки на тимчасове/постійне проживання), які містять фотографію, прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство;
   • документ про присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків наявності відмітки у паспорті щодо права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів));
   • розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов'язків у повному обсязі.

Документи, зазначені пунктом 4, надаються перехідним банком, створеним відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону, щодо директора перехідного банку або виконуючого обов'язків директора перехідного банку.

 1. інформацію щодо двадцяти найбільших учасників банку за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674, для форми N 670 (квартальна);

Перехідний банк звільняється від обов'язку подання Фонду інформації щодо двадцяти найбільших учасників банку.

2. Отримати Свідоцтво учасника Фонду

Після отримання від Національного банку України повідомлення про видачу банківської ліцензії та отримання від банку всіх відомостей, які повинні вноситися до реєстру учасників Фонду, Фонд вносить інформацію про банк до реєстру та здійснює оформлення Свідоцтва.

Свідоцтво учасника Фонду видається голові правління банку (ради директорів) або уповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої довіреності протягом семи робочих днів з дня отримання Заяви.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ: