ВІДПОВІДІ НА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ВКЛАДНИКІВ

1. УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ

1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?

Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.

1.2. Вклади в яких фінансових установах гарантуються Фондом?

Фонд гарантує вклади фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у банках України, що є учасниками Фонду.

Учасниками Фонду є всі банки, крім ПАТ «Державний ощадний банк України». Участь банків у Фонді є обов'язковою. Банк стає учасником Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.

1.3. Чи гарантуються вклади у кредитних спілках?

Ні. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» кредитні спілки не є учасниками Фонду.

1.4. Якщо вкладник має вклади у декількох банках-учасниках Фонду, чи гарантуються ці вклади у кожному з банків?

Так, кожному вкладнику гарантуються його вклади у кожному з учасників Фонду, але на суму не більше 200 тисяч гривень у одному банку.

1.5. Якщо вклад перевищує гарантовану суму, або кошти за таким вкладом Фондом не відшкодовуються, чи залишається у вкладника право, у разі ліквідації банку, на отримання коштів понад гарантовану суму?

Так. У разі ліквідації банку задоволення таких кредиторських вимог здійснюється у черговості, визначеній у статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у разі заявлення кредиторських вимог та їх включення до реєстру акцептованих вимог кредиторів, за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку. Детальніше у розділі «Для кредиторів банків».

1.6. Які види вкладів гарантуються Фондом?

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців. Вклад – це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

1.7. Чи гарантуються вклади у банківських металах?

Ні. Фонд не гарантує відшкодування коштів, залучених у вигляді банківських металів.

1.8. Чи гарантує Фонд кошти, залучені банком у формі випуску цінних паперів?

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, які залучені банком-учасником Фонду тільки у формі випуску іменних депозитних сертифікатів.

1.9. Якщо вклади були розміщені в банку на умовах акційної програми або програми лояльності банку, чи означає це, що вкладник отримує від банку проценти на більш сприятливих умовах і тому кошти за такими вкладами не відшкодовуються?

Фонд не відшкодовує кошти за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку.

У визначенні пункту 53 частини першої статті 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», кошти, розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами, – це кошти, розміщені фізичною особою на вклад:

що не відповідає умовам публічного договору;

за договором, укладеним на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», за рішенням окремих посадових осіб банку та/або органів управління банку, не наділених повноваженнями щодо встановлення таких умов.

Якщо кошти розміщені на вклад, що не підпадає під вищезазначені ознаки, такий вклад гарантуватиметься Фондом у межах 200 тисяч гривень.

1.10. Чи гарантує Фонд відшкодування коштів за вкладами вкладників -іноземних громадян?

Так. Вкладником є фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. При виконанні згаданих умов, незалежно від того, чи є вкладник громадянином України або іншої країни, йому гарантуються кошти за вкладом, розміщеним в банку-учаснику Фонду.

1.11. Які документи необхідні для отримання гарантованої суми вкладником-іноземним громадянином?

Вкладники-нерезиденти можуть отримати гарантовану суму відшкодування на підставі паспортного документа або документа, що його замінює.

1.12. Чи гарантований мій вклад в іноземній валюті? В якій валюті я отримаю свої кошти?

Вклади в іноземній валюті, які підпадають під визначення поняття вклад, відповідно, гарантуються Фондом. Частиною п’ятою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

1.13. Що має бути зазначене у довіреності для того, щоб отримати кошти?

Довіреність на отримання коштів має містити, зокрема, але не виключно, фразу про те, що довірена особа має право «отримувати кошти в будь-яких фінансових та банківських установах, а також відшкодування коштів за вкладами від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».

Однак, вказана фраза в тексті довіреності носить рекомендаційний і факультативний характер, а отже не може трактуватись будь-яким банком-агентом як обов’язкова норма, відсутність якої є підставою для відмови у виплаті коштів.

Банки-агенти не мають права відмовляти представникам (повіреним) вкладників у виплаті коштів із посиланням на те, що в тексті довіреності відсутнє уточнення про виплату коштів за рахунок або від імені Фонду, або застереження про право отримувати кошти від Фонду гарантування.

1.14. Як отримати свої кошти у разі заміни паспорту?

Під час дії тимчасової адміністрації вкладнику, що замінив паспорт, необхідно надіслати до уповноваженої особи Фонду копії дійсного паспорта та документа, який став підставою для заміни паспорта (копію свідоцтва про шлюб, тощо). Під час процедури ліквідації неплатоспроможного банку, вказані документи вкладнику потрібно надсилати на адресу Фонду.

1.15. Яка процедура отримання гарантованої суми відшкодування вкладникам-громадянам України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України?

Під час тимчасової адміністрації виплати вкладникам-громадянам України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, здійснюються після взяття таких вкладників на облік, як внутрішньо переміщених осіб, та за умов дотримання наступних вимог:

1) наявність у вкладника громадянства України та одночасна відсутність громадянства держави-окупанта, на підтвердження чого він повинен пред’явити дійсний паспорт громадянина України і подати особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта;

2) наявність у вкладника документа контролюючого органу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або відмітки у паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

3) наявність у вкладника діючої довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Під час тимчасової адміністрації здійснюються виплати коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Кошти виплачуються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше ніж 200 тисяч гривень. При цьому подавати до Фонду заяву на отримання коштів у межах гарантованої не потрібно. Для отримання коштів вкладникам-громадянам України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Українинеобхідно звернутися до будь-якого відділення банку-агенту Фонду, з документами зазначеними вище в п. 1 - 3.

У разі ліквідації банку відшкодування Фондом гарантованої суми таким вкладникам здійснюватимуться за загальним реєстром вкладників незалежно від строку закінчення дії договорів. Для отримання відшкодування вкладники-громадяни України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, повинні надати до банку-агенту, що здійснює виплати гарантованої суми відшкодування, документи зазначені в п. 1 - 3 даного питання.

Виплати відшкодування особам, які унаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі відмінні від реквізитів їх документів, спадкоємці тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за Загальним реєстром, здійснюватимуться шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду письмових індивідуальних звернень вкладників до Фонду.

Для цього вкладникам необхідно надіслати на адресу Фонду (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053) заяву з доданими до неї копіями документів, зазначених в п. 1 - 3 вище.

За результатами розгляду заяви Фондом буде надано відповідь щодо банку-агента, через який здійснюватиметься виплата гарантованої суми відшкодування за вкладом. Відповідь Фонду направляється на адресу заявника, зазначену у заяві про виплату гарантованої суми відшкодування.

Звертаємо увагу, що виплата гарантованих сум відшкодування через банки-агенти здійснюється за умови пред’явлення вкладником оригіналів, зазначених у п. 1 - 3 даного питання, документів, копії яких додаються до заяви про виплату гарантованої суми відшкодування.

У випадку звернення за отриманням коштів уповноваженого представника вкладника таким представником подаються заповнена особисто вкладником декларація про відсутність громадянства держави-окупанта у вкладника та належним чином засвідчена копія довідки про взяття на облік вкладника, як внутрішньо переміщеної особи.

1.16. Яким чином юридичні особи можуть отримати кошти, що розміщені на їхніх рахунках у неплатоспроможному банку?

Юридичні особи, які мають документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань, є кредиторами банку у визначенні Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Задоволення таких вимог кредиторів банку здійснюється у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації і продажу майна банку.

1.17. Чи можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці  здійснювати безготівкові платежі з власних рахунків у банку з тимчасовою адміністрацією з метою здійснення розрахунків з бюджетом та інших обов’язкових платежів?

Так, можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації.

1.18. Чи можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці здійснювати безготівкові платежі з власних рахунків у банку з тимчасовою адміністрацією?

Так, можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації.

1.19. Чи можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці здійснювати безготівкові платежі з власних рахунків у банку з тимчасовою адміністрацією з метою погашення заборгованостей за кредитами перед неплатоспроможним банком?

Так, згідно із Законом можуть, але у межах суми, що надійшла на їхній рахунок протягом тимчасової адміністрації.

1.20. Яким чином здійснюється сплата кредиту (іпотечного, автокредиту тощо), якщо відділення банку, в якому оформлявся кредит, не працює?

Здійснити перерахування коштів на погашення кредиту можна через головний офіс або будь-яке інше відділення неплатоспроможного банку. Це можна також зробити через головний офіс або відділення будь-якого іншого банку. Для того, щоб кошти були зараховані саме на погашення кредиту та/або процентів за користування кредитом, необхідно правильно вказати призначення платежу, коректні платіжні реквізити банку одержувача та іншу інформацію, яку необхідно зазначити відповідно до законодавства та договору.

Після початку ліквідаційної процедури позичальники банку мають сплачувати заборгованість та інші зобов’язання перед банком на накопичувальний рахунок, реквізити якого розміщуються на сайті банку в мережі Інтернет та на веб-сайті Фонду або через касу банку.

 

2. ЗДІЙСНЕННЯ ФОНДОМ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКАХ

2.1. За яких умов у банку запроваджується тимчасова адміністрація?

Фонд розпочинає здійснення в банку тимчасової адміністрації не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

2.2. На який строк запроваджується тимчасова адміністрація?

Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує один місяць. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, що передбачає продаж банку або передачу активів та зобов’язань до приймаючого чи перехідного банку, тимчасова адміністрація може бути продовжена на строк до одного місяця. У разі виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб та ліквідації банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку, строк тимчасової адміністрації може бути продовжений на п’ять днів з припиненням не пізніше дня отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

2.3. Чи здійснюються виплати коштів під час тимчасової адміністрації?

Так. Виплати здійснюються лише за договорами, строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Кошти повертаються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше ніж 200 тисяч гривень.

2.4. Хто має право на отримання коштів за вкладами під час дії тимчасової адміністрації?

Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники можуть отримати свої кошти за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті України, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

2.5. Чи потрібно подавати до Фонду заяву для отримання коштів під час тимчасової адміністрації?

Подавати до Фонду заяву на отримання коштів в межах гарантованої суми під час тимчасової адміністрації не потрібно. Виплата коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників здійснюється за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію.

Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення банку-агента Фонду з паспортом і документом органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або копією сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Оголошення про найменування банку-агента і про час та порядок виплат розміщується на сайті Фонду на сторінці банку, на сайті і в головному офісі банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

2.6. Чи нараховуються під час дії тимчасової адміністрації відсотки на мій вклад? Чи гарантуються вони Фондом?

Ні. Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії).

2.7. До якого дня включно гарантуються відсотки за вкладом?

Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку, відповідно до частини першої статті 34 Закону, не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

2.8. Станом на який день здійснюється перерахування суми вкладу в іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют для виплати вкладникам?

Відшкодування за вкладами в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації, а, у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

Відшкодування здійснюються в межах 200 тис. грн.

2.9. Як отримати кошти на правах спадщини?

Виплата відшкодування на правах спадщини здійснюється лише за результатами розгляду індивідуальних письмових звернень. Для цього спадкоємець надсилає до Фонду заяву про виплату гарантованої суми відшкодування, нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини, копії паспорту та документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або копію сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2.10. Як отримати кошти, якщо вклад належить малолітній особі?

Виплата коштів батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) вкладника-малолітньої особи (яка не досягла 14 років) здійснюється за умови пред'явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, - свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та паспортного документу, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника, - рішення суду тощо.

Якщо вкладник та його законний представник є резидентами, то додатково подаються реєстраційні номери облікової картки платника податків податків (ідентифікаційний номер) або паспорт, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2.11. Як отримати вклад за довіреністю?

Для отримання коштів за довіреністю представнику з дня початку виплат необхідно звернутись до банку-агента і пред’явити документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або якщо в паспорті особи контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорт та відповідно оформлену довіреність на отримання коштів.

2.12. Як отримати кошти, якщо термін дії договору закінчується після тимчасової адміністрації?

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України у порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500 000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Якщо в цей час у банку діє тимчасова адміністрація, виплати здійснюються лише за договорами, строк дії яких закінчився станом день початку виведення Фондом цього банку з ринку, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Після прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку отримати відшкодування мають право всі вкладники, незалежно від строку закінчення дії договору.

Виплата відшкодування коштів на карткових рахунках здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

2.13. Як можна отримати заробітну плату, пенсію, стипендію тощо, якщо емітовані банком платіжні картки не працюють (заблоковано) під час тимчасової адміністрації?

Протягом дії тимчасової адміністрації здійснюються виплати коштів вкладникам за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників (поточні та карткові рахунки), а також коштів, що надійшли на рахунок протягом тимчасової адміністрації. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, в національній валюті. Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення банку-агента з паспортом і документом органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). У разі, якщо такі кошти (заробітна плата, пенсія, стипендія) надійшли протягом дії тимчасової адміністрації, вони можуть бути отримані готівкою або переказані на інший рахунок або повернуті відправнику відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

2.14. Чи можуть юридичні особи замовляти банку з тимчасовою адміністрацією купити валюту на міжбанку для погашення кредитів в іноземній валюті за рахунок коштів в національній валюті, розміщених на їх рахунку 2600?

Так, відповідно до порядку, встановленого НБУ, але тільки за рахунок коштів, що надійшли на їхній рахунок у період тимчасової адміністрації, в межах фінансових можливостей банку.

2.15. Якщо погашення кредитів під час тимчасової адміністрації відбуватиметься з інших банків, то які рахунки вказувати?

Вказуються рахунки, які передбачені умовами кредитних договорів.

2.16. До введення тимчасової адміністрації фізична особа сплатила через касу банку за комунальні послуги або здійснила інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу, що необхідно зробити для того, щоб повернути такі кошти?

На здійснені фізичною особою через касу банку платежі гарантії Фонду не  поширюються.

Відповідно до частини п’ятої статті 36 Закону під час тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку. Кредитором банку у визначенні Закону України «Про банки і банківську діяльність» є юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до банку щодо його майнових зобов'язань.

У випадку відкликання банківської ліцензії кредитори банку мають право письмово звернутися до Фонду або уповноваженої особи Фонду, у разі делегування їй повноважень, протягом 30 днів з дня публікації відомостей про ліквідацію банку у газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» із заявою про кредиторські вимоги з наданням копій платіжних документів з відміткою банку, за якими було здійснено перерахування коштів. Задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до черговості, зазначеній у статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

 

3. ЗДІЙСНЕННЯ ФОНДОМ ЛІКВІДАЦІЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

3.1. Яким чином здійснюється процедура виведення банків з ринку, яка була розпочата Національним банком України до набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»?

Відповідно до пункту 3 розділу Х «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набрав чинності 22 вересня 2012 року, ініційована до набрання чинності цим Законом процедура ліквідації банків здійснюється відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності вказаним Законом.

3.2. Звідки я можу дізнатися про початок виплат гарантованої суми відшкодування під час ліквідації банку?

У разі ліквідації банку дізнатись про початок виплат гарантованої суми відшкодування за вкладами можна через офіційні засоби масової інформації: газети «Голос України» або «Урядовий кур’єр», за телефоном «гарячої лінії» Фонду 0-800-308-108 (дзвінки по Україні безкоштовні), або на веб-сайті Фонду та на сайті банку, що ліквідується.

3.3. Протягом якого часу Фонд здійснює виплати гарантованих сум відшкодування?

Виплата відшкодування здійснюється впродовж ліквідації банку, яка триває не більше двох років. Термін ліквідації банку може бути продовжений на два роки з можливістю повторного продовження ще до одного року.

Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

3.4. Які документи необхідно пред’явити у банку-агенті для отримання внеску у межах гарантованої суми відшкодування?

Для отримання гарантованої суми відшкодування у банку-агенті потрібно пред'явити паспорт та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), а у разі його відсутності – обов’язковою є відмітка у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3.5. У яких випадках для отримання відшкодування необхіднописьмово звертатися до Фонду?

Після закінчення виплат за загальним реєстром вкладників (про що повідомляється на сторінці банку на сайті Фонду) виплата гарантованого відшкодування здійснюється за результатами розгляду індивідуальних письмових звернень. Для цього вкладник повинен надіслати до Фонду: заяву про виплату гарантованої суми відшкодування, копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або копію сторінки паспорта, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, копію паспорта (сторінок з прізвищем, ім’ям, по батькові, а також з інформацією про дату та орган видачі паспорта, місце проживання і відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Для отримання коштів за довіреністю представнику вкладника крім заяви, копії паспорта та ідентифікаційного номері необхідно додатково надати нотаріально засвідчену копію довіреності.

3.6. Який термін розгляду заяви на виплату гарантованої суми відшкодування?

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців з дня їх отримання.

3.7. Якщо вклад перевищує 200 тисяч гривень або не підпадає під гарантію Фонду, чи має вкладник право на отримання коштів за такими вкладами у разі ліквідації банку?

Так. Для отримання коштів за вкладом, що перевищує 200 тисяч гривень або вкладу, що не підпадає під гарантію Фонду, необхідно протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку заявити Фонду або уповноваженій особі  Фонду, якій делеговано повноваження,  про свої вимоги до банку. Задоволення вимог вкладників та інших кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Детальніше про черговість задоволення вимог кредиторів - у розділі «Для кредиторів банків».

3.8. Яким чином клієнти банку, що ліквідується, можуть вилучити свої матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні банку?

Фонд безпосередньо (або уповноважена особа Фонду, у разі делегування їй повноважень) зобов'язаний у 60-денний строк з дня початку процедури ліквідації банку надіслати повідомлення всім клієнтам, які користуються послугами відповідального зберігання, про необхідність вилучити свої цінності протягом одного місяця з дня повідомлення. Матеріальні цінності, що перебували на відповідальному зберіганні банку і не були вилучені власниками в зазначений у повідомленні строк,  вважаються фондами, на які не можуть претендувати кредитори банку. Такі цінності переходять у розпорядження Фонду для повернення законним власникам.

3.9. Що має містити заява на включення кредиторських вимог до загального реєстру акцептованих вимог кредиторів? Куди направляти цю заяву?

Заява у довільній формі з проханням включити кредиторські вимоги до загального реєстру акцептованих вимог кредиторів подається вкладником або іншим кредитором банку протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію банку на адресу вказану у газеті «Голос України» або «Урядовий Кур’єр» та веб-сайті Фонду.

У заяві необхідно зазначити прізвище, ім’я, по батькові кредитора, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) та адресу проживання. До заяви додаються копії будь-яких документів, що підтверджують вимоги вкладника або іншого кредитора банку до банку щодо його майнових зобов’язань.

3.10. Яким чином відбуватиметься сповіщення кредиторів банку, що ліквідується, про акцептування їхніх вимог?

Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів Фонд сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Фонду, неплатоспроможного банку, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

3.11. Яким чином кошти повертаються юридичній особі та іншим кредиторам банку?

Під час ліквідації банку задоволення вимог кредиторів  здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Якщо коштів, одержаних від продажу майна (активів), недостатньо для задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі кожного кредитора однієї черги. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від продажу майна (активів) банку – лише після повного задоволення вимог попередньої черги. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна банку, вважаються погашеними.

3.12. Станом на який день здійснюється перерахування суми кредиторських вимог в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України?

Розрахунок суми кредиторських вимог в іноземній валюті за рахунками юридичних осіб, вкладами фізичних осіб, що перевищують 200 тисяч гривень, відбувається шляхом їх перерахування у національну валюту за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3.13. За якими реквізитами погашати кредити перед банком, який ліквідується?

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку неплатоспроможний банк закриває кореспондентський та відкриває в Національному банку України накопичувальний рахунок, на який необхідно здійснювати платежі для погашення кредитів під час ліквідації. Реквізити накопичувального рахунку розміщуються на сайті неплатоспроможного банку та на веб-сайті Фонду.