ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ»

На підставі постанови Правління Національного банку України від 19.02.2015 № 116 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 19.02.2015 прийнято рішення № 38 про запровадження з 20.02.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 36335426, МФО 380690, місцезнаходження: вул. Почайнинська, 45, м. Київ, 04071).

          У зв’язку з цим, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 30.12.2008 року

Ліцензії та дозволи банку:

  1. Банківська ліцензія № 250 від 17.11.2011 року.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №250-2 від 06.08.2012 року; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від №250-2 від 06.08.2012 року щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ»;

3)  Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність, серія АЕ, №286804, дата видачі: 22.01.2014 року; строк дії ліцензії: з 22.01.2014 року необмежений;

4)  Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ, №286805, дата видачі: 22.01.2014 року; строк дії ліцензії: з 22.01.2014 року необмежений;

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 20 лютого 2015р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку, грн.

Активи  
Готівкові кошти 330 305,85
Кошти у Національному банку 375 828,18
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ 0
Кошти в інших банках 2 348 425,40
Резерви під заборгованість інших банків (1 781 343,78)
В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках 1 792 103,59
Цінні папери в торговому портфелі банку 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч. 0
Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 0
Кредити та заборгованість клієнтів 752 602 255,63
Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам (21 950 926,44)
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ 0
Основні засоби та нематеріальні активи 10 916 142,96
Нараховані доходи до отримання, у тому числі 33 197 791,85
Нараховані доходи по МБК 0
Нараховані доходи по кредитам 33 197 791,85
Нараховані доходи за цінними паперами 0
Кошти, надані філіям в т.ч.коррахунок 0
Інші активи 3 562 780,17
Усього активів 779 601 259,82

Зобов’язання

Кошти банків в т.ч. коррахунок 2 334,25
В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків 2 334,25
Кошти клієнтів 657 840472,85
депозити фізичних осіб 379 051 462,76
поточні рахунки фізичних осіб 190 572 667,20
депозити юридичних осіб 932 753,58
поточні рахунки юридичних осіб 87 283 589,31
Субординований  борг 12 000000,00
Боргові цінні папери, емітовані банком 0
Нараховані витрати до сплати, у тому числі 167 655,76
Нараховані витрати по МБК 0
Нараховані витрати за коштами клієнтів банку 5 167 655,76
Нараховані витрати за цінними паперами  0
Кошти, отримані від філій 0
Інші зобов'язання 31 760 086,75
Усього зобов'язань 706 770 549,61
Власний капітал
Статутний капітал 125 000 000,00
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0
Емісійні різниці 0
Резервні та інші фонди банку 180 358,86
Резерви переоцінки 0
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1 049 627,99
Фінансовий результат поточного року (53 399 276,64)
Усього власного капіталу 72 830 710,21
Усього пасивів 779 601 259,82

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 20 лютого 2015р. за даними звітності  складала 547 421 690,76 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

          Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

          Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

          Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

          Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 13.03.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

          Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

          Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням.

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням.

«продаж неплатоспроможного банку інвестору» наведено за наступним посиланням.