ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗПРОМБАНК»

На підставі постанови Правління Національного банку України від07.04.2015 року №217 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗПРОМБАНК»до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 07.04.2015 року прийнято рішення №70 про запровадження з 08.04.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗПРОМБАНК» (код ЄДРПОУ 24262992, МФО 320843, місцезнаходження: Україна, 02098, м. Київ, Дніпровська Набережна, 13).

         У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 27.03.1996.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №24 від 28.10.2011.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №24-2 від 15.03.2013; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 15.03.2013 №24-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗПРОМБАНК»;

3)  Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -  "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ,  №286659, дата видачі ліцензії: 08.10.2013; строк дії ліцензії: з 12.10.2013  необмежений.

4)  Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -"Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АЕ, №185226, дата видачі ліцензії: 16.10.2012; строк дії ліцензії: з 16.10.2012  необмежений.

5)  Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -"Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АЕ, №185225, дата видачі ліцензії: 16.10.2012;  строк дії ліцензії: з 16.10.2012  необмежений.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 01.04.2015 року наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку,тис.грн.

  АКТИВИ  
1 Грошові кошти та їх еквіваленти 3201
2 Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку 0
3 Торгові цінні папери інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 78695
4 Кошти в інших банках, у т.ч.: 1159
4.1 в іноземній валюті 1159
4.2 резерви під знецінення коштів в інших банках (13)
5 Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.: 617805
5.1 кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.: 540444
5.1.1 в іноземній валюті 293399
5.1.2 резерви під знецінення  кредитів та заборгованості клієнтів (122319)
5.2 кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.: 77361
5.2.1 в іноземній валюті  
5.2.2 резерви під знецінення  кредитів та заборгованості клієнтів (6816)
6 Цінні папери в портфелі банку на продаж у т.ч.: 125
6.1 резерви під знецінення цінних паперів у  портфелі банку на продаж (6)
7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 371
8 Інвестиційна нерухомість 111339
9 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 595
10 Основні засоби  та нематеріальні активи 21105
11 Інші фінансові активи у т.ч.:   752
11.1 резерви під інші фінансові активи (843)
12 Інші активи у т.ч.: 1258
12.1 резерви під інші активи (77)
13 Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 31625
14 Усього активів 868030
  ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  
15 Кошти банків, у т.ч.: 211
16 Кошти клієнтів, у т.ч.:   721258
16.1. кошти юридичних осіб, у т.ч.:  209033
16.1.1 в іноземній валюті 36200
16.1.2 кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.:  183344
16.1.3 в іноземній валюті 35691
16.2 кошти фізичних осіб, у т.ч.:  512225
16.2.1 в іноземній валюті 336752
16.2.2 кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.:  376087
16.2.3 в іноземній валюті 270545
17 Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.:  334
17.1 в іноземній валюті 216
18 Інші залучені кошти 14727
19 Відстрочені податкові зобовязання 511
20 Інші фінансові зобов'язання  38181
21 Інші зобов'язання 4200
22 Субординований борг 55018
23 Усього зобов'язань 834440
  ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ  
24 Статутний капітал  124200
25 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  (118857)
26 Резерви та інші фонди банку 19256
27 Резерви переоцінки 8991
28 Усього власного капіталу 33590
29 Усього зобов'язань та власного капіталу 868030

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 08 квітня 2015 за даними звітності складала 226 178 915,14 грн.

Вимоги до потенційних інвесторів

          Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

          Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

          Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 1 до Положення про виведення.

          Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 24.04.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

          Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

          Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням.

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням.

«продаж неплатоспроможного банку інвестору» наведено за наступним посиланням.