ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕГРАЛ-БАНК»

На підставі постанови Правління Національного банку України від 15 вересня 2015 року № 606«Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ІНТЕГРАЛ-БАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 16.09.2015 прийнято рішення №170 про запровадження з 16.09.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕГРАЛ-БАНК» (код ЄДРПОУ 22932856, МФО 320735, місцезнаходження: 03680, МСП-680, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 52/2) (далі – ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»).

          У зв’язку з цим Фонд повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб у порядку, Законом;

2) відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

3) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

4) продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Крім того, звертаємо увагу, що змінами до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VІ, внесеними Законом України від 16 липня 2015 року № 629-VІІ, передбачено можливість відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку з можливістю виплати премії приймаючим банком у разі прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення, що найменш витратним для Фонду способом виведення такого неплатоспроможного банку з ринку є ліквідація банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 30вересня 1994 року.

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія №81 від 01.11.2011 р.

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №81 від 01.11.2011 р. Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 01.11.2011 p. №81 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕГРАЛ-БАНК»;

3) Ліцензія – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність", серія АГ №580227, дата видачі: 13.02.2012 р; строк дії ліцензії: необмежений.

4) Ліцензія – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність, серія АГ №580228, дата видачі: 13.02.2012 р; строк дії ліцензії: необмежений.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 17.09.2015 р. наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку станом на 16.09.2015р., грн..

Активи  
Готівкові кошти 1 717 178,58
Кошти у Національному банку 3 991 741,38
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ 0,00
Кошти в інших банках 312 142 703,94
Резерви під заборгованість інших банків -298,17
В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

311 724 738,80

Цінні папери в торговому портфелі банку 0,00
Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч. 131 000,00
Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу; 0,00
Резерви за операціями з цінними паперами -70 000,00
Кредити та заборгованість клієнтів 439 934 378,68
Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам -72 029 226,37
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0,00
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ 0,00
Основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи 54 956 764,64
Знос (амортизація) основних засобів та нематеріальних активів -10 432 259,80
Нараховані доходи до отримання, у тому числі 46 076 100,19
Нараховані доходи по МБК 0,00
Нараховані доходи по кредитам 46 076 100,19
Нараховані доходи за цінними паперами 0,00
Кошти, надані філіям в т.ч. коррахунок 0,00
Інші активи 61 702 489,88
Резерв під інші активи -10 984 601,00
Усього активів 827 135 971,95
Зобов'язання  
Кошти банків в т.ч. коррахунок 74 982 319,90
В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків 18 520,97
Кошти клієнтів 502 816 797,25
депозити фізичних осіб 254 216 606,47
поточні рахунки фізичних осіб 111 706 950,53
депозити юридичних осіб 20 540 227,72
поточні рахунки юридичних осіб 116 353 012,53
Інші депозити(субординований борг) 50 000 000,00
Боргові цінні папери, емітовані банком 0,00
Нараховані витрати до сплати, у тому числі 7 559 515,80
Нараховані витрати по МБК 0,00
Нараховані витрати за коштами клієнтів банку 7 559 515,8
Нараховані витрати за цінними паперами 0,00
Кошти, отримані від філій 0,00
Інші зобов'язання 8 387 848,75
Усього зобов'язань  643 746 481,7
Власний капітал  
Статутний капітал 160 000 000,00
Емісійні різниці 14 150,00
Резерви та інші фонди банку 33 975 362,19
Нерозподілений прибуток 0,00
Фінансовий результат поточного року -10 600 021,94
Усього власного капіталу 183 389 490,25
Усього пасивів 827 135 971,95

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на 16.09.2015 за даними звітності складала 99 678 801,40 грн. 

Вимоги до потенційних інвесторів

          Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941, а також дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань). Терміни надання до Фонду гарантування таких документів визначені умовами конкурсу з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим, передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

У разі, якщо кілька потенційних інвесторів (юридичних та/або фізичних осіб) виявили спільний намір щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у способи, визначені частиною 4 та 5 статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вони мають подати спільну заяву щодо намірів виведення неплатоспроможного банку з ринку. Крім того, кожен із них повинен подати окремі пакети документів, передбачених підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

          Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 1 до Положення про виведення.

          Потенційний інвестор та/або учасники об’єднання інвесторів повинні подати підтвердження, що він та/або вони не є пов’язаними з неплатоспроможним банком (учасником банку) особою/особами.

Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 01.10.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

          Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

          Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням.

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням.

«продаж неплатоспроможного банку інвестору» наведено за наступним посиланням.