Порядок та умови гарантування

Вклад як предмет застави

З різних причин у вкладника може виникнути потреба передати банку майнові права вимоги на кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, під заставу. Наприклад, під час укладення з банком договору про споживчий кредит (купівля автомобіля, складної побутової техніки, лікування, навчання тощо) оформити так званий «кредит під депозит». У такому випадку укладення кредитного договору супроводжується укладенням договору застави депозиту, а саме – застави майнових прав вимоги на такі кошти.

Цивільним законодавством України передбачено, що застава є одним із видів забезпечення виконання зобов’язань, яке виступає додатковою гарантією виконання позичальником зобов’язання перед банком. Водночас «кредит під депозит» дає можливість позичальнику користуватися кредитними коштами без розірвання депозитного договору та і при цьому отримати привабливу ставку за кредитом.

Відповідно до Закону України «Про заставу», кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Іншими словами, якщо вкладник, який отримав у банку «кредит під депозит», не виконує або неналежним чином виконує свої боргові зобов’язання, то банк має право використовувати заставлені депозитні кошти для погашення заборгованості.

Зверніть увагу! Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у випадку банкрутства банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не відшкодовує кошти за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань.

Інвестування в банківські метали

Інвестування в банківські метали (золото, срібло, платина та метали платинової групи) є одним із способів заощаджень, який реалізується шляхом купівлі зливків або інвестиційних монет, відкриття депозитного або поточного рахунку. На сьогодні практика такого інвестування в Україні не дуже поширена, тому необхідно попередньо з’ясувати, чи надає ваш банк такі послуги.

Відкрити депозитний рахунок можна з фізичною поставкою металу або без неї. Тобто, перший варіант передбачає купівлю вкладником в банку золота або шляхом внесення зливків металу в касу, другий – «без фізичної поставки» - конвертацію банком грошових коштів вкладника у віртуальні грами металу з подальшим зарахуванням на депозитний рахунок. Повернення вкладу у банківських металах відбувається або шляхом виплати у вигляді зливків, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, згідно з умовами укладеного з банком договору.

Відповідно до ч. 4 статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладу фізичних осіб», у випадку визнання банку неплатоспроможним Фонд гарантування вкладів не відшкодовує кошти за вкладами у банківських металах.

Зверніть увагу! Зміст договору банківського вкладу/рахунку у банківських металах має містити інформацію про непоширення на такі кошти гарантій, передбачених Законом.

Довідково: банківські метали – це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Договір на користь третьої особи

Якщо ви хочете накопичити кошти в банку для дітей або онуків чи подарувати кошти родичам або друзям не у конверті, а у вигляді банківського вкладу, можна скористатися такою послугою як відкриття вкладу на користь третьої особи. Право укласти такий договір передбачено Статтею 1063 Цивільного Кодексу України.

Істотною умовою договорів на користь третьої особи є обов’язкове зазначення прізвища, ім’я та по батькові цієї особи. При цьому документи третьої особи та її присутність під час укладання договору не потрібна.

Особливість цього виду договору в тому, що до набрання особою, на користь якої відкрито банківський вклад, права вкладника воно належить особі, яка відкрила депозит. Тобто до зазначеного моменту така особа може отримувати відсотки за вкладом, достроково розірвати або змінити договір за угодою з банком.

Третя особа набуває права вкладника лише при пред'явленні до банку першої вимоги та документу, що посвідчує особу, а також ІПН. З моменту отримання банком такого звернення відбувається заміна сторони в зобов'язанні і особа, яка уклала договір, втрачає всі права вкладника за ним.

Якщо третя особа відмовилась від вкладу, то той, хто відкрив цей вклад, має право вимагати від банку його повернення або переведення на своє ім’я (шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу).

Пам’ятайте! До набуття третьою особою, на користь якої відкрито банківський вклад (депозит), прав вкладника, вони належать тому, хто цей вклад зробив. У такому випадку, особа, що відкрила депозит:

 • має право вимоги на вклад
 • у разі банкрутства банку отримає від Фонду гарантування вкладів відшкодування у межах гарантованої суми.

Існує ще один варіант депозиту на третю особу – відкриття депозиту за дорученням, одержаним від останнього. Зверніть увагу, що у цьому випадку право власності на вклад та відповідно на гарантоване відшкодування відразу належить людині, на чиє ім’я він відкритий, і яка відповідно має статус вкладника.

Фізична особа – підприємець як вкладник

Згідно з українським законодавством, фізична особа – підприємець (ФОП) це фізична особа, яка реалізує свою здатність до праці шляхом самостійної, на власний ризик діяльності з метою отримання прибутку.

Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови його державної реєстрації як фізичної особи-підприємця без статусу юридичної особи.

Інформація про державну реєстрацію ФОП є відкритою, а її пошук доступний на сайті Міністерства юстиції України (лінк у коментарях)

Відповідно до вимог законодавства, ФОПу не обов'язково мати банківський рахунок. Однак, якщо підприємницька діяльність вимагає наявності такого рахунку для зберігання коштів та здійснення банківських операцій, підприємець має право відкрити його в будь-якому банку України.

АЛЕ

Нормативно-правовим актом Національного банку України заборонено використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, про що клієнт підтверджує своє ознайомлення підписом в заяві на відкриття поточного рахунку. Окрім цього, необхідно чітко відокремлювати банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності та особистий, оскільки особисті та підприємницькі доходи оподатковуються за різними правилами.

З 2017 року гарантії Фонду гарантування вкладів поширюються і на вклади ФОПів. Згідно з Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вкладник – це фізична особа (у т.ч. ФОП), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського рахунку, банківського вкладу (депозиту).

Пам’ятайте! У разі віднесення банку, в якому вкладник має особистий рахунок і рахунок ФОП, до категорії неплатоспроможних залишки коштів на таких рахунках будуть підсумовуватись, а вкладник отримає відшкодування в межах гарантованої суми. Якщо сума коштів на рахунках перевищує гарантовану, то вкладник має право заявити кредиторські вимоги до банку на суму понад гарантовану в порядку, визначеному законодавством.

Інформування вкладників про систему гарантування

Згідно з Угодою про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати ДИРЕКТИВУ 2014/49/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 16 квітня 2014 року «Про схеми гарантування депозитів», яка передбачає запровадження механізмів підвищення ефективності системи гарантування вкладів та сприяє підвищенню рівня інформування вкладників.

Згідно з Директивою, належне інформування є необхідною передумовою захисту прав вкладників. Вкладники, які мають намір розмістити депозити чи відкрити поточний (картковий) рахунок, повинні одержувати інформацію у вигляді стандартних інформаційних листків, ознайомлення з якими має бути ними підтверджене. Зміст інформації, що надається всім вкладникам, має бути ідентичним.

Якщо вкладник користується послугами дистанційно, то інформація може повідомлятися з використанням засобів електронного зв’язку. Якщо цього вимагає вкладник, то така інформація може надаватись у вигляді паперового документа.

На виконання вимог Директиви Фондом затверджена Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Довідка), яка є обов’язковим документом для ознайомлення вкладником перед укладанням договору та після укладення договору не рідше ніж один раз на рік у спосіб, що визначать сторони у договорі.

Довідка містить:

 • загальну інформацію про систему гарантування;
 • максимальний розмір відшкодування;
 • валюту відшкодування;
 • порядок здійснення відшкодування;
 • строки початку виплат;
 • обмеження гарантій.

Пам’ятайте! Ви маєте право отримувати від банку актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладання договору, так і під час його дії відповідно до законодавства.

Також вкладник зобов'язаний до укладення договору в банку ознайомитись зі змістом довідки та підтвердити її одержання шляхом проставлення підпису, якщо він не має рахунків у цьому банку.

Пов’язані з банком особи

Термін «пов’язана особа» популярний в українському законодавстві та має кілька визначень, залежно від сфери правового регулювання.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів НБУ, пов’язана з банком особа - це фізична особа, яка за своїм службовим статусом, родинними зв’язками або майновим станом пов’язана з діяльністю та управлінням банком і може одержати певні матеріальні переваги в процесі виконання банком своїх функцій. Повний перелік пов’язаних з банком осіб визначений в ст. 52 цього Закону.

Банк самостійно виявляє пов'язаних осіб, щомісяця формує і подає до НБУ перелік таких осіб, а також письмово повідомляє їх про це.

Статус пов’язаної з банком особи не позбавляє її права бути вкладником банку, тобто користуватись поточними (картковими) та депозитними рахунками, однак впливає на обсяг її цивільних прав та встановлює додаткові обмеження.

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд не відшкодовує кошти за вкладом в гарантованій сумі відшкодування (наразі 200 000,00 гривень): розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття НБУ рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття НБУ рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);

Отже, з метою уникнення несприятливих правових наслідків такої пов'язаності споживач банківських послуг зі статусом пов’язаної з банком особи може вибрати обслуговування в іншому банку.

Банки про систему гарантування вкладів

Одним із ключових прав клієнта банку є право на отримання інформації про умови та порядок надання банківських та інших фінансових послуг, а також про систему гарантування вкладів фізосіб. Зі свого боку банки мають забезпечити реалізацію цього права. Зокрема, інформуючи про систему гарантування вкладів та участь у Фонді гарантування вкладів, банк має:

 • розмістити в усіх приміщеннях, де залучають вклади фізосіб (на інформаційних стендах та/або в операційному залі / в місцях, де здійснюються операції із залучення коштів вкладників), а також на власному веб сайті:

копію свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів,
реквізити Фонду (місцезнаходження, номер телефону "гарячої лінії", адреса офіційного веб сайту Фонду),
зразок Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб,
суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами;

 • створити на головній сторінці свого веб сайту окремий розділ з інформацією про систему гарантування вкладів фізосіб та посилання на офіційний вебсайт Фонду (розділ "Захист прав вкладників");
 • надати вкладнику актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізосіб як до укладання договору банківського вкладу/ рахунку, так і під час його дії, зокрема, Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб - документ, який містить в т.ч. інформацію про максимальний розмір відшкодування, строки початку виплат, обмеження гарантій, з яким вкладник повинен ознайомитись під підпис до укладення договору банківського вкладу/рахунка, а в подальшому - не рідше разу на рік у спосіб, визначений договором.

Крім того, банк має розмістити на веб сайті примірні договори для кожного виду банківського вкладу/рахунку, які повинні містити інформацію про ознайомлення з Довідкою.

Пам’ятайте❗ Банк має право відмовитися від надання послуги або проведення фінансової операції у разі відмови вкладника від ознайомлення зі змістом Довідки та підтвердження її одержання та/або ненадання вкладником необхідної інформації, у тому числі документів, передбачених законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та договором між вкладником та банком.

Знайшли помилку? Виділіть текст і натисність Ctrl+Enter